Objava natječaja za sufinanciranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina

Objava natječaja za sufinanciranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina

3.1.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9./09., 9./10. – lektoriran tekst, 8./13., 3./16. 2/18. i 5/19. – pročišćeni tekst), sukladno Proračunu Grada Labina za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu („Službene novine Grada Labina“ br.16/21.), te temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26./15.) i članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1/16., 2/16. i 14/16.), Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Labina KLASA: 022-05/19-01/2-358 , URBROJ: 2144/01-01-19-1 od 27. prosinca 2019.

Gradonačelnik Grada Labina 3. siječnja 2022. objavljuje:Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekta iz područja kulture za 2022. godinuJavni natječaj za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija iz područja socijalne skrbi i zdravstva za 2022. godinuJavni natječaj za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija za 2022. godinu - Razvoj civilnog društvaJavni natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga i neprofitnih organizacija u području razvoja malog gospodarstva za 2022. godinuRok za podnošenje prijedloga programa / projekata / manifestacija je 30 dana od dana objave Natječaja.Detaljnije saznajte klikom na naziv traženog natječaja.

javni natječaj sufinanciranje javni poziv