Nezavisni zajedno - program: RACIONALNO I SMISLENO KORIŠTENJE PROSTORA

Nezavisni zajedno - program: RACIONALNO I SMISLENO KORIŠTENJE PROSTORA

24.4.2017. // Macronet // Objavljeno u kategoriji Politika

Veliku važnost treba pridati ulozi urbanizacije i prostornog planiranja u turističkom razvoju kojemu Labin ne samo da teži nego se jedino na turizam i oslanja. Upravo zbog toga treba biti oprezan jer turistička destinacija zbog nesređene infrastrukture gubi na svojoj atraktivnosti i autohtonosti.
 
Prilikom izrade prostornih planova prioritetno koristiti gradsko I državno zemljište.
 
Prvenstvenu i ključnu ulogu u suzbijanju negativnih utjecaja, kao i na povećanje pozitivnih učinaka turizma u lokalnoj zajednici ima lokalna samouprava, koja bi trebala u koordinaciji sa ostalim sudionicima javnog i privatnog sektora, te građana lokalne zajednice odrediti pravac željenog razvoja.
 
Sve veća potražnja turista za ‘’prirodom’’ i rekreacijom predstavlja veliki problem koji se manifestira u obliku preopterećenosti prostora. Rizik moguće saturacije i devastacije prostora biti će manji što je veća spoznaja o mogućim i dopustivim granicama razvoja. Planiranje razvoja je nužno radi postizanja ODRŽIVOG RAZVOJA na lokalnoj razini, zbog čega ćemo se mi u planiranju držati sljedećih načela:
 
razvoj temeljiti na općim razvojnim ciljevima i prioritetima koje određuje lokalno stanovništvo (kao prvi korak građanima ćemo na javnu raspravu davati PRIJEDLOG PROJEKTNOG ZADATKA, koji će nakon toga korigiran sa prijedlozima građana biti dostavljen planerima za izradu prijedloga prostornog/urbanističkog/detaljnog plana. Tako izrađen prijedlog plana, na temelju korigiranog projektnog zadatka, ići će ponovno na javnu raspravu. Do sada je gradonačelnik, bez konzultacija sa građanima davao projektni zadatak planerima, pa je nakon toga takav plan bilo teško, gotovo nemoguće promjeniti;
Za daljnji razvoj turizma obavezno i hitno izvršiti PROCJENU PRIHVATNIH KAPACITETA LOKACIJE. Plan daljnjeg razvoja potrebno je uskladiti s planovima razvoja drugih, neturističkih djelatnosti;
treba uvažavati fizički i estetski izgled / identitet lokacije time što se neće graditi neprimjereni objekti, s obzirom na njezine fizičke, socijalne i ekonomske mogućnosti.
 
Sam pojam nosivosti kapaciteta je nastao sa svrhom da se utvrde dopustive granice razvoja. Jedna od definicija nosivosti kapaciteta: ‘’…ona razina prisutnosti turista koja stvara pozitivne utjecaje na domicilno stanovništvo, okolinu, gospodarstvo i turiste a održiva je u budućnosti’’. Dakle, prekorači li se granica nosivosti kapaciteta, povećat će se negativni, a smanjiti pozitivni utjecaji turizma u destinaciji.
 
NAŠA POBJEDA JE JAMSTVO PROMJENA! 
OSVAJANJEM VEĆINE U VIJEĆU, POSTAJEMO UČINKOVIT KOREKTIV RADA GRADONAČELNIKA!