Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2013./14.

Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2013./14.

11.10.2013. // Istarska županija // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Na temelju članka 8. stavak 1. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 16/06. , 13/09. i 13/10.) Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije, Labin G. Martinuzzi 2, dana 10. listopada 2013. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima Istarske županije
za akademsku godinu 2013./14.
 

1. Temeljem Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Istarske županije (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Istarska županija će akademske godine 2013./2014. dodijeliti ukupno 40 novih stipendija u visini od 1.100,00 kuna mjesečno i to redovnim studentima preddiplomskih, diplomskih ili stručnih te s istima izjednačenim studijima.

2. Stipendije se dodjeljuju za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog statutom ili drugim aktom visokoobrazovne ustanove koju redovni student pohađa. Po stjecanju statusa apsolventa studentu se stipendija isplaćuje zaključno još deset mjeseci od dana stjecanja tog statusa.

U tijeku akademske godine stipendija se isplaćuje deset mjeseci, od 01. listopada do 31. srpnja.

Za vrijeme primanja stipendije Istarske županije student ne može istovremeno koristiti stipendiju grada odnosno općine na čijem području ima prebivalište ni stipendiju iz ostalih izvora.

3. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije po ovom natječaju imaju redovni studenti koji su upisali preddiplomski, diplomski ili stručni te s istima izjednačen studij i

 • koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području gradova ili općina Istarske županije
 • studiraju van mjesta prebivališta

4. Zahtjevu za dodjelu stipendije (možete ga preuzeti u Odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu u Labinu, G. Martinuzzi 2, preuzeti s web stranica Istarske županije ili ga vlastoručno ispisati) prilažu se:

 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci)
 • preslika domovnice
 • uvjerenje o upisu u akademsku godinu 2013./2014.
 • preslika svjedodžbe završne godine Srednje škole i završnog ispita ( za studente I. godine ) ili prijepis ocjena položenih ispita s prethodne godine studija
 • potvrda ili priznanje o sudjelovanju (ili osvajanju određenog mjesta) na  državnom ili međunarodnom natjecanju; dokaz o sudjelovanju na znanstvenom skupu sa vlastitim znanstvenim radom; potvrda o primljenoj nagradi fakulteta, visoke škole ili dr. visokoobrazovne ustanove koju student pohađa ili o nagradi sveučilišta ( boduje se samo prethodna školska odnosno akademska godina - 2012./13.)

5. Posebne okolnosti podnositelja zahtjeva koje se boduju temeljem Pravilnika:

 • redovno školovanje člana obitelji van mjesta prebivališta - dokazuje se potvrdama o upisu
 • podnositelj zahtjeva iz obitelji s troje i više djece - dokazuje se uvjerenjima o prebivalištu
 • podnositelja zahtjeva uzdržava samohrani roditelj - dokazuje se presudom o razvodu braka, izvatkom iz matice umrlih i dr.
 • podnositelj zahtjeva bez oba roditelja - izvatci iz matice umrlih i dr.
 • podnositelj zahtjeva ili član obitelji koji živi s podnositeljem zahtjeva invalid preko 50% - dokazuje se Rješenjem nadležnog tijela.  

6. Zahtjev s dokumentacijom se dostavlja u roku od 15 dana od dana objave Natječaja na adresu:

Istarska županija, Upravni odjel za  obrazovanje, sport i tehničku kulturu, G. Martinuzzi 2 Labin 52220.

- Kontakt - tel. 052-351-491, fax.052- 351-695, mail adresa:obrazovanje@istra-istria.hr

7.  Rješenje o dodjeli stipendije donosi Upravni odjel za  obrazovanje, sport  i tehničku kulturu na temelju bodovne liste koju, sukladno kriterijima iz Pravilnika, utvrđuje Komisija za dodjelu stipendija Istarske županije.

Klasa: 602-04/13-01/65
Ur.broj: 2163/1-05/9-13-5
Labin, 10. listopada 2013.

ISTARSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,
SPORT I TEHNIČKU KULTURU

natječaj stipendije studenti financiranje obrazovanje