Stampar M - Stampar

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi MO Šušnjevica

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi MO Šušnjevica

9.7.2008. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" br. 91/96, 124/97, 174/04), članka 4. i 6. Odluke o poslovnom prostoru ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 1/98.) i Zaključka od 03. srpnja 2008. godine, Općinsko poglavarstvo Općine Kršan objavljuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

  

I. Pristupa se raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan, smještenog u Šušnjevici,  koji se nalazi u prizemnom dijelu zgr. kat. čest. br. 94 u k.o. Šušnjevica,

II. Površina navedenog prostora koji se daje u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti iznosi 74,00 m2.

Početna zakupnina za prostor iznosi 5,40 kn/m2, a prostor se daje u zakup na rok od 5 godina.

III. Poslovni prostor iz točke I. ovog natječaja daje se u zakup u viđenom stanju, odnosno u stanju u kojem je zatečen.

Poslovni prostor može se razgledati u dogovoru s djelatnicima općinskih službi, uz prethodnu najavu na tel. broj: 052/863-187.                                  

IV.  Ponuditelji su za zakup poslovnog prostora dužni uplatiti jamčevinu u visini najmanje 20% od početne cijene mjesečne zakupnine u iznosu od 79,92 kn na žiro račun broj: 2402006-1821700003, Proračun Općine Kršan s pozivom na broj 22 7706 - JMBG za fizičke osobe, a 21 7706 - MB za pravne osobe.  

V. Ponuditelji za prijavu na natječaj moraju dostaviti pismenu ponudu u kojoj navode oznaku prostora za kojeg su zainteresirani,  te  određenu dokumentaciju, i to:

a) fizičke osobe podnose ponudu putem vlasnika obrta, a ista mora biti pečaćena pečatom obrta i potpisana od strane vlasnika obrta ili ovlaštene osobe. Osim navedenog, fizičke osobe podnose:

- podatke o natjecatelju (adresa, dokaz o hrvatskom državljanstvu),

- dokaz da natjecatelj ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora (presliku obrtnice) ili koja je vezana za obavljanje te djelatnosti,

- dokaz o uplati jamčevine, tj. uplatnica ili virman na ime fizičke osobe (vlasnika obrta)  ili na ime obrta,

- potvrda Službe za financije i računovodstvo Općine Kršan o podmirenim svim obvezama prema  Općini Kršan.  

b) pravne osobe podnose zahtjev odnosno ponudu putem direktora ili ovlaštene osobe, te ista mora biti potpisana od te osobe i pečaćena pečatom te pravne osobe. Osim navedenog, pravne osobe podnose:

- podatke o pravnoj osobi (sjedište i naziv tvrtke),

- dokaz da pravna osoba ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora (presliku rješenja o upisu u sudski registar) ili koja je vezana za obavljanje te djelatnosti,

- dokaz o uplati jamčevine, tj. virman na ime društva ili opća uplatnica na ime društva ili svoje osobno ime,

- potvrda Službe za financije i računovodstvo Općine Kršan o podmirenim svim obvezama prema Općini Kršan.

VI. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Ako je za isti poslovni prostor pristiglo više valjanih najpovoljnijih ponuda koje su istovjetne po visini zakupnine, najpovoljniji ponuditelj utvrdit će se izvlačenjem.

VII. Sve ponude, uredno i čitko ispisane, sa svim ispravama i dokazima navedenim u ovom natječaju dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja na Oglasnoj ploči Općine Kršan, odnosno od dana objave obavijesti o raspisivanju natječaja u "Glasu Istre".

Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, Komisiji za provođenje natječaja, s naznakom - ponuda za zakup poslovnog prostora - ne otvaraj.  Ponude će se otvarati dana 22. srpnja 2008. godine u 1200 sati, u prostorijama općinske zgrade u Kršanu.

VIII. Nepotpune, nepravovremene i nejasne ponude neće se razmatrati. Nakon razmatranja ponuda, Komisija utvrđuje listu natjecatelja koji ispunjavaju uvjete natječaja, te zapisnički utvrđuje koji je ponuđač ponudio najviši iznos zakupnine, a izbor najpovoljnije ponude obavlja Općinsko poglavarstvo.

O izboru najpovoljnije ponude svi sudionici biti će obaviješteni u roku 8 dana od dana izbora. Temeljem obavijesti o izboru najpovoljnije ponude, Općinsko poglavarstvo donosi odluku o tome s kojim će natjecateljem sklopiti ugovor o zakupu.                  

Ukoliko se natječe samo jedan ponuđač, čija je ponuda prihvatljiva, poslovni prostor će se dati tom ponuđaču.

Prije sklapanja ugovora o zakupu najpovoljniji zakupnik dužan je uplatiti troškove obavijesti o objavi natječaja u «Glasu Istre». Svi ostali uvjeti bit će uređeni ugovorom. Ukoliko novi odnosno najpovoljniji zakupnik ne sklopi ugovor o zakupu u roku iz natječaja, ugovor o zakupu sklopit će se sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem.

IX. Zakupac je dužan započeti s djelatnošću u poslovnom prostoru u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu.

X. Položena jamčevina osobe čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, uračunava se u iznos zakupnine. Najpovoljniji ponuđač nema pravo na povrat jamčevine ako odustane od zaključenja ugovora i ne preuzme poslovni prostor u određenom roku. Jamčevinu koju su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se najkasnije u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru natjecatelja, bez prava na kamatu.

Općinsko poglavarstvo Općine Kršan 

Objavljeno na oglasnoj ploči Općine Kršan / ''''Glasu Istre''''

dana 09. srpnja 2008.  godine

 

Krsan.hr 

Općina Kršan zakup natječaj poslovni prostor Šušnjevica