Najava 10. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina - dnevni red

Najava 10. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina - dnevni red

18.7.2014. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst), saziva se 10. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u četvrtak,  24. srpnja 2014. godine u 18,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Velika vijećnica, Labin, Titov trg 11. Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći

D N E V N I    R E D
  1. Usvajanje Zapisnika sa 9. redovne sjednice Gradskog vijeća
  2. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvještaja o poslovanju TD 1. Maj Labin d.o.o. Labin za 2013. godinu
  3. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju TD Labin Stan d.o.o. Labin za 2013. godinu
  4. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvještaja o poslovanju TD Labin 2000 d.o.o. Labin za 2013. godinu
  5. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Labina u 2014. godini
  6. Donošenje Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini u 2014. godini
  7. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Labina
  8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Osnovne umjetničke škole Matka Brajše Rašana
  9. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Privremeni Statut Osnovne umjetničke škole Matka Brajše Rašana
  10. Donošenje Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Labina.

 

 Poziv za 10. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina.pdf312.86 KB

 

 

sjednica gradskog vijeća savjet mladih grada labin ogš