LABINŠTINA: Još je manje od mjesec dana ostalo do prave revolucije u gospodarenjem otpadom - korisnicima uskoro stižu izjave, nove kante ali i cijene

LABINŠTINA: Još je manje od mjesec dana ostalo do prave revolucije u gospodarenjem otpadom - korisnicima uskoro stižu izjave, nove kante ali i cijene

7.6.2018. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Lokalno komunalno društvo 1.Maj iz Labina intenzivno se priprema za novi način zbrinjavanja otpada preko Županijskog centra za gospodarenje Kaštijun, već i za novi način obračuna cijene odvoza otpada. Novosti su brojne, izazovno razdoblje slijedi, a direktor Alen Golja nema dvojbe oko glavne poruke novog sustava, a to je da onečišćivač plaća. Za razliku od dosadašnje prakse, ubuduće će težište naplate odvoza biti prema volumenu predanog otpada. Golja ističe da se moramo uskladiti sa pravilima EU, cijela je država preuzela cilj odvajanja korisnog otpada od 60 posto do 2022. godine.

Građani mogu smanjiti račune

- Zbog toga sve je veći naglasak na odvajanju korisnog otpada, a samim time građani će predavati manje miješanog komunalnog otpada čiji odvoz naplaćujemo, kaže Golja.

S manjom količinom predanog miješanog komunalnog otpada mogu si građani smanjiti račun odvoza. Kako pojašnjava Golja, domaćinstva će zadužiti posude određenog volumena te će kombinacija tog volumena i broja pražnjenja posude odrediti cijenu. Broj pražnjenja biti će lako pratiti, jer sve su posude čipirane i sustav očitava svako pražnjenje, kao što točno očitava i kome pripada ispražnjena posuda. Korisnici će moći jednom godišnje tražiti promjenu posude, što znači drugi volumen posude. 1.Maj ipak na temelju iskustva ima smjernice za korisnike, pa tako će korisnicima predložiti posude od 80 litara za kućanstva do dva člana, 120 litara do četiri člana, a 240 litara za pet ili više članova. Valja ipak pritom napomenuti da takav sustav najviše pogoduje obiteljskim kućama.

Znatno teže s većim zgradama

- S višestambenim zgradama je znatno teže odrediti tko predaje koliko otpada. Radi se o zgradama sa četiri ili više stambenih jedinica. Tu će biti naročito važno da se stanari međusobno dogovaraju i da djeluju timski. Mi ćemo svakako kontaktirati predstavnike stanara svake zgrade kako bismo dogovorili najbolju soluciju. Potrebno je prema broju stanara u zgradi procijeniti udio svakog domaćinstva. Imamo prosjek koliko otpada prosječno svaki građanin odbacuje i to je temelj prema kojemu ćemo predložiti volumen posude za zgrade. Udio u naplati odvoza potrebno je dogovoriti sa stanarima na temelju broja članova svakog kućanstva, poručuje Golja.

Kada zaživi odvajanje otpada, izvjesno je da će i višestambenim zgradama biti potrebne manje zajedničke posude. Svakako to će vrijeme donijeti, povećano odvajanje otpada omogućiti će nabavu posuda manjih volumena za višestambene zgrade, potvrđuje Golja. Vitalni dio novog sustava je, dakle, sve gušća infrastruktura namijenjena odvajanju korisnog otpada. Na cijelom području Grada Labina već je uveden sustav od vrata do vrata, pa se papir i karton, staklo te plastična i metalna ambalaža prikupljuju svakih dva tjedna. Isto je uvedeno u naseljima Raša, Štrmac i Nedešćina. Cilj je da taj sustav prikupljanja korisnog otpada od kuće do kuće zaživi na cijeloj Labinštini, a u urbanim dijelovima da se taj otpad prikuplja putem „zelenih otoka“. Očekuje se da će takav sustav proširiti u 2019. godini, s obzirom da su Grad Labin i sve općine Labinštine uz pomoć 1.Maj-a već zatražile EU novac za nabavu tih posuda.

Cere postaje pretovarna stanica

Novi koncept gospodarenja otpadom podrazumijeva predaju miješanog komunalnog otpada Kaštijunu, a ne više trajno odlaganje na deponiju Cere. Na lokaciji Cere će se pretovarivati otpad za Kaštijun, a uskoro će biti pokrenuto zatvaranje samog odlagališta što znači da neće biti trajnog odlaganja na Ceru. U planu su izgradnja reciklažnog dvorišta i sortirnice. Svim navedenim već u startu nastaje potreba za povećanjem cijena, no korisnicima ostaje u mogućnosti da kroz više selektiranja otpada zadužuju manje posude za miješani komunalni otpad ili da smanje broj pražnjenja posuda. Primjer je nove cijene sljedeći: četveročlano kućanstvo sa zaduženom posudom od 120 litara plaćalo bi 48,54 kuna obaveznu minimalnu javnu uslugu, a svako pražnjenje posude 9,62 kune. U obračunu dodaje se i PDV od 13 posto, kao i namjenski dodatak za sanaciju deponija Cere u iznosu 0,10 kuna po metru kvadratnom. To znači za bi cijena za četiri odvoza mjesečno spremnika od 80 litara iznosila sa PDV-om 66,09 kuna, onoga od 120 litara 98.33 kuna a najvećega od 240 litara 194,96 kuna. Sam obračun cijena nije nikako usporediv sa dosadašnjim obračunom koji se vršio na temelju površine stambenog prostora, pa su bila izjednačena kućanstva iste površine, a vrlo različitog broja članova. Valja reći i da je javna usluga identično definirana u cijeloj županiji, pa su i nove cijene drugih komunalnih društava po Istri vrlo slične.  

Odvoz četiri puta mjesečno

- Uobičajeni je odvoz četiri puta mjesečno, no takvom metodom korisnik može postići manji broj odvoza. Najvažnije je pritom selektirati otpad jer to je osnovni preduvjet postizanja manjeg broja odvoza. Terminske planove odvoza mogu se zatražiti od 1.Maj-a ili naći na našim web stranicama skupa sa planom odvoza selektivnog otpada, ističe Golja.

Ovih dana 1.Maj počinje sa slanjem izjava o načinu korištenja javne usluge svim svojim korisnicima kako bi se svi podaci ažurirali prelaskom na novi način obračuna cijena.

- Imamo više od 12.000 korisnika. Svi će preporučenom poštom dobiti materijal 1.Maj-a. Posebno važno je da to uključuje izjavu o načinu korištenja javne usluge koju je potrebno ispuniti i vratiti u roku 15 dana. U toj izjavi korisnik će ažurirati svoje podatke, a bitno je i da se korisnik odluči o volumenu željene posude vodeći pritom računa o realnim potrebama svog kućanstva. Prijedlog 1.MAJ-a su posude od 80 litara za kućanstva sa do dva člana, 120 litara za tri ili četiri člana, a 240 litara za pet ili više. Potrebno je da građani pošalju izjavu 1.Maj-u natrag poštom, osobnim dolaskom ili e-mailom. Ako izjave ne budu vraćene ili ne budu potpisane od strane korisnika, smatrati će se da su prihvaćeni uvjeti 1.Maj-a. Osim izjave, građani će dobiti i izvadak iz novog cjenika te informativnu brošuru kroz koju će dobiti sve potrebne informacije o novom načinu gospodarenja otpadom, napominje Golja. (Piše B. BIOČIĆ)


otpad gospodarenje otpadom prvi maj komunalno alen golja