Kršan: službeno izvješće sa sjednice Vijeća održane 07.12.2008.

Kršan: službeno izvješće sa sjednice Vijeća održane 07.12.2008.

18.12.2007. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Politika

sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 07. prosinca 2007. godine, na kojoj je prisustvovalo 12 od ukupno 15 vijećnika.

Na sjednici su doneseni Programi javnih potreba za 2008. godinu i Odluke vezano uz donošenje Proračuna Općine Kršan za 2008. godinu, kako slijedi:
- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2008. godinu,
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2008. godinu,
- Program izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih objekata na području Općine Kršan za 2008. godinu, - Program planova studija, projekata i podloga za područje Općine Kršan za 2008. godinu,
- Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kršan za 2008. godinu,
- Program javnih potreba u sportu na području Općine Kršan za 2008. godinu,
- Program socijalne skrbi na području Općine Kršan za 2008. godinu,
- Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i javnih potreba zdravstvene zaštite na području Općine Kršan za 2008. godinu,
- Program školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja na području Općine Kršan za 2008. godinu
- Odluka o prihvaćanju Plana razvojnih programa - investicije Općine Kršan za 2008. godinu i Projekcije za 2009. i 2010. godinu,
- Proračun Općine Kršan za 2008. godinu,
- Projekcija Proračuna Općine Kršan za 2009. i 2010. godinu,
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kršan za 2008. godinu.
Prema donesenim aktima Proračun Općine Kršan za 2008. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 28.503.000,00 kn.

Na sjednici Općinskog vijeća donesena je Odluka o zahtjevu za povjeravanje poslova izdavanja akata vezanih za gradnju Općini Kršan.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Kršan zahtjeva da Skupština Istarske županije, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri istome obavljanje poslova izdavanja akata vezanih za gradnju iz članka 26. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07.), koji obuhvaćaju izdavanje lokacijskih dozvola, potvrda parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja o izvedbenom stanju, potvrda izvedenog stanja, te uporabnih dozvola i dozvola za uklanjanje u skladu s istim Zakonom, te drugih akata vezanih za gradnju sukladno posebnom propisu. Općina Kršan i Istarska županija, po dobivenoj suglasnosti središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaključiti će sporazum o preuzimanju poslova iz članka 2. ove Odluke, kojim će se pobliže odrediti postupak, uvjeti i način preuzimanja navedenih poslova, službenika, uredske i druge opreme, te arhiva, koji je u provedbi članka 342. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/05.) Istarska županija preuzela od Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, a koji su se odnosili na obavljanje poslova izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola, te drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja sukladno istom Zakonu.
Općina Kršan će obavljanje povjerenih poslova iz članka 2. ove Odluke organizirati osnivanjem Zajedničkog upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Grada Labina i općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja sa sjedištem u Gradu Labinu. Odlukom o osnivanju Zajedničkog upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Grada Labina i općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja urediti će se međusobni odnosi glede organizacije rada i upravljanja istog odjela, te osiguravanja materijalnih pretpostavki za rad odjela, financiranja materijalnih sredstava i plaća službenika, a po potrebi i druge okolnosti odlučne za zakonito obavljanje poslova istog odjela.

Općinsko vijeće Općine Kršan

 

www.krsan.hr 

Kršan izvješće sa sjednice vijeća