Korekcija mjesečne naknade za Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“

Korekcija mjesečne naknade za Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“

29.10.2010. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Sporazumom o financiranju redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin utvrđeno je da se financiranje redovne djelatnosti vrtića vrši od strane Grada Labina i općina Kršan, Pićan, Raša i Sv. Nedjelja i to na način da participacija roditelja – korisnika usluge u strukturi cijene vrtića ne može iznositi više od 40 posto utvrđene ekonomske cijene.

 

Ekonomsku cijenu utvrđuje Upravno vijeće Vrtića a obuhvaća:

 

  1. izdatke za zaposlenike: bruto plaće i naknade zaposlenika sukladno propisima kojima se uređuju plaće, naknade i drugi prihodi
  2. izdaci za utrošeni materijal, sitan inventar, energiju, komunalne i ostale usluge
  3. izdaci za tekuće održavanje
  4. izdaci za prehranu djece sukladno broju i kvaliteti dnevnih obroka,
  5. izdaci za didaktički materijal i opremu.

 

Utvrđena Ekonomska cijena smještaja djeteta u Dječji vrtić za tekuću pedagošku godinu iznosi  1.797,32 kuna.  Ona sadržava sve rashode podijeljene s ukupnim brojem djece koji pohađaju vrtić tijekom dvanaest mjeseci. Temeljem toga donijeta je Odluka o mjesečnoj cijeni smještaja u Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ Labin koja se primjenjuje od 1. studenog 2010. godine a kojom se korigira mjesečna participacija roditelja u odnosu na dosadašnju za 100,00 kuna. Udio roditelja u strukturi prihoda ekonomske cijene vrtića za 10 satni program ne može iznositi više od 40%, tj. ovim će povećanjem iznositi 36,17% , što znači da će od 1. studenog 2010. godine  roditelji za 9 i 10 satni boravak djece plaćati naknadu od 650,00 kuna ili 36,17 posto ekonomske cijene, odnosno Grad Labin će za svako dijete sa svog područja nadoplatiti 1.147,32 kuna. Mjesečna cijena 5 i 6 satnog boravka iznositi će za roditelje  390,00 kuna dok preostali dio u visini  od 1.078,39 kuna snosi Grad Labin.

 

Odlukom o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Gradu Labinu utvrđene su okolnosti  kada se participacija umanjuje ili u cijelosti ukida.

 

Naime, udio roditelja u cijeni programa smanjuje se: za drugo dijete smješteno u vrtiću za 10%; samohranog roditelja koji ostvaruje pravo na dječji doplatak za 20%; a roditelji s troje i više djece u vrtiću oslobađaju se plaćanja za treće i svako slijedeće dijete.           

 

 

Razlog povećanja mjesečne cijene smještaja u Vrtić od 1. studenog 2010. godine je znatan porast materijalnih troškova (energija, hrana,komunalne usluge, tekuće održavanje, ostale usluge...) čiji smo svjedoci od posljednje korekcije cijene vrtića prije gotovo dvije godine a koji su prema podacima Državnog zavoda za statistiku .  unazad par godina godišnje rasli za više od  5  posto.

 

Svjesni smo da je svaka korekcija cijena dodatno opterećenje za kućne budžete, no napominjemo da je Grad Labin senzibiliziran prema našim najmlađim sugrađanima i da toj problematici pristupa s puno pažnje. Proteklih godina  participacija roditelja iznosila je od 1. rujna 2003. godine za 10-satni boravak 480,00kn; od 1. rujna  2004 godine  530,00 kuna, a zadnja korekcija bila je 1. prosinca 2008. godine od kada iznosi  550,00 kuna.

 

Istovremeno posljednjih godina naša su nastojanja usmjerena  ka povećanju kapaciteta a samim time i uključivanjem što većeg broja djece u predškolsku ustanovu.  Konkretno u ovoj je pedagoškoj godini, u odnosu na proteklu godinu Grad Labin povećao broj upisane djece za 38 što za Proračun  Grada Labina iznosi dodatni rashod od 456.000,00kn.

 

Od 2003. godine pa do danas otvorili smo četiri nove jasličke grupe te novu grupu u Područnom vrtiću Vinež. Time smo stvorili uvjete da gotovo u potpunosti možemo uključiti  u predškolski odgoj gotovo svako dijete s područja Grada Labina.

 

Osim na proširivanju kapaciteta, Grad Labin posljednjih godina intenzivno ulaže u podizanje standarda i kvalitete usluge boravka djece u vrtiću. Više od milijun kuna  uloženo je u  HACCAP sustav koji omogućava  zdravu prehranu naših najmlađih, sanirano je krovište, zamijenjena stolarija, uređeno dvorište, zamijenjena zaštitna ograda, izvedeni su radovi na sanaciji centralnog grijanja  u Centralnom vrtiću i jaslicama, opremljene i renovirane sobe u Centralnom vrtiću, jaslicama i svim područnim odjeljenjima kao i niz drugih investicija koje su znatno povećale kvalitetu boravka naše djece u Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“.

 

Naravno, ulaganja time nisu stala. U tijeku je priprema radova na postavljanju solarnih kolektora za pripremu tople potrošne vode u zgradi Centralnog vrtića. Napomenuti ću i nova zapošljavanja odgajatelja i medicinskog osoblja u vrtić ali i njihovu kontinuiranu edukaciju, što labinski vrtić svrstava u najkvalitetnije vrtiće u Istarskoj županiji.

 

Odluke na Labin.hr

 

dječji vrtić dječji vrtić pjerina verbanac prehrana zdravlje djeca irene smoković cijena financiranje