Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta integriranih fotonaponskih elektrana za poduzetnike i obrtnike na području Grada Labina u 2023. godini

Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta integriranih fotonaponskih elektrana za poduzetnike i obrtnike na području Grada Labina u 2023. godini

18.7.2023. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj  9/09., 9/10.-lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20.  i 1/21) i Programa jačanja gospodarstva za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu („Službene novine Grada Labina“ br. 16/22.), Gradonačelnik Grada Labina 18. srpnja 2023. godine, raspisuje

Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta integriranih fotonaponskih elektrana  za poduzetnike i obrtnike na području grada Labina u 2023. godini

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta za fotonaponsku elektranu za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u izoliranom ili mrežnom pogonu za trgovačka društva i obrtnike sa područja grada Labina.

Cilj projekta je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije na području grada Labina uz indirektno smanjenje potrošnje električne energije po domaćinstvu  i smanjenje emisije CO2.

Financijska sredstva za realizaciju navedenog Javnog poziva  osigurana su u proračunu Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte, Programu jačanja gospodarstva, Aktivnosti Bespovratne potpore i subvencije u iznosu od 8.627,00 EUR (65.000,00 kuna [1]) .

Planira se odobrenje od 6 do 10 bespovratnih potpora. Maksimalni iznos bespovratne potpore po poduzetniku/obrtniku iznosi do 1.400,00 EUR (10.548,30 kuna[2]).

Rok za podnošenje zahtjeva je do 01. studenog 2023. godine odnosno do iskorištenja sredstava.

Zahtjev za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava zajedno sa popisom obvezne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev, sastavni je dio ovog Poziva.

Pristigli zahtjevi će se razmatrati samo ukoliko su pristigli u zadanom roku  odnosno do 01. studenog 2023. godine te ukoliko budu kompletni sa svom popratnom dokumentacijom navedenom u obrascu zahtjeva.

Zahtjev za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava zajedno sa popisom obvezne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev, sastavni je dio ovog Poziva.

Pristigli zahtjevi će se razmatrati samo ukoliko su pristigli u zadanom roku  odnosno do 01. studenog 2023. godine te ukoliko budu kompletni sa svom popratnom dokumentacijom navedenom u obrascu zahtjeva.

Za provedbu ovog Javnog poziva zadužen je Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte.

Obrasci zahtjeva za bespovratna financijska sredstava za sufinanciranje elektrotehničkog projekta  integriranih fotonaponskih elektrana području Grada Labina te predmetni Javni poziv mogu se preuzeti na mrežnim stranicama Grada Labina www.labin.hr

Ostale informacije mogu se zatražiti telefonom na broj 052/ 866 817, e-poštom na patricija.terkovic@labin.hr u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte.

Zahtjev za dodjelu jednokratne potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na adresu: Grad Labin, Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte, Titov trg 11, 52 220 Labin,  osobnom predajom u pisarnicu Grada Labina na istoj adresi ili dostavom elektronskim putem na adresu patricija.terkovic@labin.hr  pod nazivom  „Bespovratna sredstva  za sufinanciranje integriranih fotonaponskih elektrana  za poduzetnike i obrtnike na području grada Labina u 2023. godini“


Foto: Pixeles

Za provedbu ovog Javnog poziva zadužen je Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte.

Više pročitajte u prilogu.

javni natječaj solarni paneli financiranje glavni projekt