Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora za program "Potpora istarskom obrtništvu" za 2011. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora za program "Potpora istarskom obrtništvu" za 2011. godinu

9.9.2011. // Istarska županija // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

ISTARSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo 

O b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora za program
POTPORA ISTARSKOM OBRTNIŠTVU
za 2011. god. 
 

I. 

Predmet Javnog poziva je dodjela potpore Istarske županije za prvo otvaranje obrta, naročito proizvodnih i izvozno orijentiranih, od strane mladih ljudi, kao poticaj otvaranju novih radnih mjesta, odnosno novom zapošljavanju, putem Programa "Potpora istarskom obrtništvu" za 2011. godinu. Ovim Programom obuhvaćena su sljedeća prioritetna područja:

 • otvaranje obrta od strane mladih ljudi,
 • otvaranje proizvodnih obrta,
 • otvaranje izvozno orijentiranih obrta.

Ako se ovome Javnom pozivu ne odazove dovoljan broj obrta navedenih prioritetnih područja, potpora se može dodijeliti deficitarnim ili tradicijskim obrtima.

Odobrena i dodijeljena potpora, temeljem ovoga Javnog poziva, smatra se državnom potporom male vrijednosti i nepovratna je. 

Davatelj potpore je Istarska županija. 

II. 

Korisnici bespovratne potpore po ovom Programu su fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete za otvaranje obrta prioritetnih područja navedenih u članku I.

Uvjeti za dostavu Zahtjeva za dodjelu bespovratne potpore su:

 • da tražitelj potpore obrt otvara po prvi puta ili da u 2010. god. nije otvorio niti zatvorio obrt,
 • da je hrvatski državljanin s prijavljenim boravištem na području Istarske županije,
 • da će nakon realizacije ulaganja biti aktivno i stalno zaposlen na odgovornom radnom mjestu u novootvorenom obrtu,
 • da je mlađi od 35 godina,
 • da je Zahtjev dostavljen najkasnije u roku propisanom točkom VIII. ovoga Poziva,
 • da je Zahtjev napisan na propisanim obrascima, prema točkama IV. i VI.,
 • da je Zahtjev potpisan od strane tražitelja potpore. 

Zahtjevi za dodjelu potpore koji ne zadovoljavaju navedene uvjete, neće se razmatrati.  

III. 

Namjena i visina potpore 

Projektom se odobravaju bespovratna sredstva fizičkim osobama, koje ispunjavaju uvjete za otvaranje obrta, za plaćanje slijedećih troškova otvaranja obrta:

 • izdavanje Obrtnice
 • administrativni troškovi (uplata upravne pristojbe, biljezi i dr.),
 • liječnički pregled,
 • izrada pečata i dr.

Visina pojedinačne potpore iznosi najviše 1.000,00 (slovima: jednu tisuću) kuna za troškove dokazane računima. 

IV. 

Potrebna dokumentacija 

Dokumenti koje treba priložiti Zahtjevu za dodjelu potpore su:

 1. ispunjeni Zahtjev za dodjelu potpore (propisani obrazac, u privitku),
 2. preslika Rješenja o osnivanju obrta s upisanom djelatnošću,
 3. preslika Obrtnice,
 4. izjava (propisani obrazac, u privitku),
 5. preslika osobne iskaznice,
 6. računi i izvodi kojima se dokazuju izvršena plaćanja troškova otvaranja obrta (izdavanje Obrtnice, administrativni troškovi, liječnički pregled, izrada pečata i dr.),
 7. ispunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti (propisani obrazac, u privitku).

Zahtjev za dodjelu sredstava dostavlja se isključivo na propisanom obrascu Zahtjeva s priloženom cjelokupnom dokumentacijom. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije može prema potrebi zatražiti dodatnu dokumentaciju i potrebna obrazloženja. 

V. 

Detaljnije informacije o Programu i propisani obrasci za dodjelu potpore, dostupni su podnositeljima zahtjeva na službenoj web stranici Istarske županije www.istra-istria.hr u rubrici Natječaji, pod nazivom Javni poziv za program Potpora istarskom obrtništvu za 2011. god. Navedena dokumentacija može se dobiti i u Obrtničkoj komori Istarske županije, Mletačka 12/I, 52100 Pula, tel. 216 153.

Sva dodatna pojašnjenja ili informacije, uz navođenje kontakt podataka, mogu se zatražiti putem faxa  052 372 172 ili e-mail porukom na adresu: gospodarstvo@istra-istria.hr 

VI. 

Zahtjevi za potporu podnose se isključivo na propisanom obrascu, s traženom dokumentacijom, na adresu:

Istarska županija
Upravni odjel za gospodarstvo
52100 Pula, Flanatička 29 

s naznakom Program "Potpora istarskom obrtništvu" za 2011., poštom ili se predaju osobno u pisarnicu Istarske županije, Riva 8, 52 100 Pula (radno vrijeme prijemnog ureda Pisarnice: ponedjeljak, srijeda, petak - od 09:00 do 12:00; utorak, četvrtak - od 12:00 do 14:30) ili u prostore Obrtničke komore Istarske županije, Mletačka 12/I, Pula. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati. 

VII. 

Zahtjev za dodjelu sredstava razmatra Povjerenstvo za potpore, osnovano u Upravnom odjelu za gospodarstvo Istarske županije, a odluku o dodjeli sredstava, temeljem prijedloga Povjerenstva, donosi župan Istarske županije. Odobrena sredstva isplaćuju se na žiro-račun obrta.  

VIII. 

Javni poziv traje od dana objavljivanja do 31. listopada 2011. god., odnosno do utroška namjenskih sredstava predviđenih u Proračunu Istarske županije. Zahtjev za dodjelu potpore se može podnijeti za obrte otvorene od 01. siječnja 2011. god. nadalje. 

Zahtjevi za dodjelu potpore koji ne zadovoljavaju tražene uvjete, koji su nepotpuni i zahtjevi pristigli nakon iskorištenja planiranih sredstava, neće se razmatrati. 

Povjerenstvo će  dostaviti podnositeljima Odluku o odobrenju potpore ili Obavijest da zahtjev za potporu nije prihvaćen. 

IX. 

Temeljem Sporazuma o suradnji, potpisanog između Istarske županije i Obrtničke komore Istarske županije, očekuje se donošenje odluke kojom će se omogućiti otpis potraživanja doprinosa Obrtničkoj komori Istarske županije, za prvu godinu poslovanja, obrtima koji dobiju potporu ovoga Programa. 

X. 

Istarska županija zadržava pravo provođenja kontrole namjenskog trošenja sredstava.   

Klasa: 311-01/11-01/02
Ur.broj: 2163/1-22/2-11-02
Pula, 05. travnja 2011.


Program „Potpora istarskom obrtništvu" za 2011. godinu. (49.28 kb) Obrazac PO 1 Zahtjeva za potpore obrtništvu 2011. (51.5 kb) Izjava podnositelja PO2 (32 kb) Izjava o korištenim potporama male vrijednosti PO 3 (42.5 kb) Kontrolna lista dokumentacije (35.5 kb)

 

Službene stranice Istarske županije

 

obrt obrtnici potpore financije bespovratna sredstva