Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Labina otvoren do sutra

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Labina otvoren do sutra

29.10.2020. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 29. rujna je donesena Odluka o objavljivanju Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Labina.


Kandidature za članove i zamjenike Savjeta mladih mogu isticati udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 30 mladih). Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće Grada Labina na vrijeme od tri godine.


Kandidature se dostavljaju na adresu: Grad Labin, Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove, Titov trg 11, 52 220 Labin, s naznakom „Kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Labina“ u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Labina, tj. do 30. listopada 2020.


Savjet mladih Grada Labina savjetodavno je tijelo Grada Labina koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Labina, te u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na području Grada Labina. Savjet mladih Grada Labina broji 9 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Svaki član ima svog zamjenika koji se temeljem kandidatura biraju istovremeno kad i članovi.


Zakon o Savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14 .) obvezao je jedinice lokalne samouprave na osnivanje Savjeta mladih kao savjetodavnih tijela jedinica lokalne samouprave sa ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život tih jedinica. Pod mladima se razumijevaju osobe u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina života koji imaju prebivalište ili boravište na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj se isti osniva.


Javni poziv i obrasci prijave dostupni u privitku.

Prilozi


Prilozi

javni poziv savjet mladih grada labina kandidatura