Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekta udruga u području razvoja malog gospodarstva za 2017. godinu

Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekta udruga u području razvoja malog gospodarstva za 2017. godinu

7.2.2017. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.), članka 15. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1/16., 2/16. i 14/16.) i članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10.- lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.), sukladno Programu jačanja gospodarstva za 2017. godinu („Službene novine Grada Labina“ br.17/16.), Gradonačelnik Grada Labina objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekta udruga u području razvoja malog gospodarstva za 2017. godinu.

Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata udruga u području razvoja malog gospodarstva, a čiji je rad usmjeren prema sljedećim prioritetnim područjima:

- promocija obrtništva i malog gospodarstva
- edukacija za potrebe unapređenje obrtništva i malog gospodarstva,
- podrška informiranosti i institucionalnom organiziranju obrtništva i malog gospodarstva. 

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 50.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijedloga projekta i programa je 9. ožujak 2017. godine do 12,00 sati.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: patricija.terkovic@labin.hr

Cjelokupni tekst natječaja i pripadajuću dokumentaciju možete preuzeti u prilogu ove obavijesti. 
 
 
 
 

sufinanciranje javni poziv poduzetništvo udruge