Izvještaj sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

Izvještaj sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

20.10.2021. // Pićan.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Dana 18. listopada 2021. godine održana je 4. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj je prisustvovalo 7 od 9 vijećnika. Odsutni su bili vijećnici Antun Selar i Branko Ružić.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
2. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnine k.č. 22224/10, k.o. Pićan
3. Odluka o prodaji nekretnine k.č. 22224/11 i k.č. 22224/12, k.o. Pićan
4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama za prodaju nekretnina k.č. 22224/11 i k.č. 22224/12, k.o. Pićan
5. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pićan za 2022. godinu
6. Suglasnost na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
7. Suglasnost na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
8. Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Pićan za razdoblje od 2022. do 2030. godine
9. Mjere za smanjivanje razina prizemnog ozona
10. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan
11. Vijećnička pitanja.

Na dnevni red nije bilo primjedbi ili prijedloga, te je stoga usvojen kako je i predložen.

Zapisnik sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan usvojen je sa jednoglasno sa 7 glasova „za“.

Viša stručna suradnika za prostorno planiranje i gradnju Ivana Tončić, iznijela je obrazloženje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnine k.č. 22224/10, k.o. Pićan. Izvijestila je prisutne da je javni natječaj za prodaju predmetne nekretnine objavljen, temeljem Odluke Općinskog vijeća, dana 24.09.2021.g., a postupak je provelo Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama koje je dana 08.10.2021.g. donijelo Prijedlog za donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Prihvaćen je prijedlog Povjerenstva kojim se prihvaća jedina pristigla ponuda, ponuda od Belušić prijevoz d.o.o., na iznos od 1.326.000,00 kuna. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja usvojena je jednoglasno sa 7 glasova „za“, te će se temeljem iste sklopiti kupoprodajni ugovor s odabranim ponuditeljem.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o prodaji nekretnine k.č. 22224/11 i k.č. 22224/12, k.o. Pićan, kojom će se pristupiti prodaji predmetnih nekretnina koje se nalaze unutar Poduzetničke zone Pićan jug. Nekretnina k.č. 22224/11 površine je 1558 m2, a početna cijena iznosi 229.000,00 kuna, dok je nekretnina k.č. 22224/12 površine 177.000,00 kuna, s početnom cijenom od 177.000,00 kuna. Odlukom o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama za provedbu natječaja za prodaju navedenih nekretnina, jednoglasno je imenovano Povjerenstvo u sastavu Ivane Tončić kao predsjednice, te Martine Bilić i Mirjane Ban kao članica.

Ivana Tončić predstavila je vijećnicima Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pićan za 2022. godinu, koji sadržava detaljnu analizu stanja i razradu planiranih aktivnosti u upravljanju pojedinim oblicima imovine Općine Pićan za narednu godinu. Godišnjim planom određuju se kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom. Namjera je Plana definirati i popisati ciljeve upravljanja i raspolaganja općinskom imovinom, čija je održivost važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj je Plana osigurati da imovina Općine Pićan bude u službi gospodarskog rasta te zaštite nacionalnih interesa. Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 7 glasova „za“, usvojilo Odluku o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pićan za 2022. godinu.

Vijećnicima je predloženo davanje suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“. Temeljem naredbi prosvjetne inspekcije da se pojedini dijelovi Statuta usklade sa odredbama Zakona o ustanovama, te da se izmjene i dopune Statuta donesu po usklađenoj proceduri, Upravno vijeće Dječjeg vrtića je na sjednici održanoj 29.09.2021.g. usvojilo prijedlog novog Statuta koji u sebi sadrži sve dosadašnje izmjene i dopune te naređene odredbe rješenja prosvjetne inspekcije. Nadalje, predloženo je i davanje suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, kojima se propisuje dopuna odredbe Pravilnika da osim matičnog objekta Vrtić u svom sastavu ima i područni vrtić u Tupljaku, s obzirom na to da isto u Pravilniku nije bilo navedeno. Obje suglasnosti na prijedloge akata Dječjeg vrtića „Lišnjak“ usvojene su jednoglasno sa 7 glasova „za“.

Općinsko je vijeće jednoglasno usvojilo i Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Pićan za razdoblje od 2022. do 2030. godine. Naime, Program ukupnog razvoja Općine Pićan za razdoblje 2015. do 2020. godine usvojen je na sjednici vijeća održanoj u prosincu 2016.g., a u ožujku 2021.g. vijeće je usvojilo Odluku o produljenju važenja Programa ukupnog razvoja do donošenja novog, a najkasnije do 31.12.2021.g. Tijekom trajanja Programa ukupnog razvoja 2015-2020, donesen je novi Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, kojim se po prvi put uređuje sustav strateškog planiranja RH i upravljanje javnim politikama odnosno priprema, izrada, provedba, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela. Plan razvoja Općine Pićan predstavljat će srednjoročni akt strateškog planiranja, kojim će se definirati posebni ciljevi za provedbu strateških i posebnih ciljeva koje utvrđuje Nacionalni plan razvoja i Plan razvoja Istarske županije. Vijećnici i svi zainteresirani građani bit će pozvani da sudjeluju u izradi Plana razvoja Općine Pićan, te će se nakon izrade nacrta Plana isti staviti i na javno savjetovanje.

U prosincu 2020.g. proveden je inspekcijski nadzor u Općini Pićan čiji je predmet bila izrada i provedba mjera za smanjivanje razina prizemnog ozona te protokola postupanja u slučaju prelaska praga obavješćivanja i praga upozorenja za prizemni ozon, temeljem čega je, Zapisnikom o obavljenom inspekcijskom nadzoru, naređeno Općini Pićan da otkloni određene nepravilnosti, pa je stoga Općinski načelnik u veljači 2021. godine donio Protokol postupanja u slučaju prelaska praga obavješćivanja i upozorenja za prizemni ozon u Općini Pićan. S obzirom na utvrđeno da je u 2019. godini prekoračena razina ciljne vrijednosti za prizemni ozon, to je sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka nužno provoditi mjere za smanjivanje onečišćenosti zraka definirane programom kontrole onečišćenja zraka, odnosno donijeti predložene Mjere za smanjivanje razina prizemnog ozona, koje je Općinsko vijeće usvojilo jednoglasno sa 7 glasova „za“.

Jednoglasnim usvajanjem predložene Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan, izmijenjen je stavak 2. članka 2. Pravilnika, te se uvođenjem izmjene odredbe da pravo na stipendiju nemaju „primatelji drugih stipendija iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i trgovačkih društava u kojima RH i JLP(R)S imaju većinsko vlasništvo“, studentima i učenicima omogućilo primanje stipendije od drugih fizičkih i pravnih osoba (trgovačkih društava, obrta itd.) koji nisu obuhvaćeni odredbom, čime su stvoreni povoljniji uvjeti za stipendiste.

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 9/21 od 19.10.2021.g.

pićan općina pićan općinsko vijeće sjednica izvještaj