Izvještaj sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

Izvještaj sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

3.8.2021. // Pićan.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Dana 30. srpnja 2021. godine održana je 2. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj je prisustvovalo 8 od 9 vijećnika. Odsutan je bio vijećnik Silvan Juran.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 2. Suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
 3. Suglasnost na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
 4. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
 6. Odluka o sufinanciranju produženog boravka u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan
 7. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2021. godinu
 8. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Pićan za 2021. godinu
 9. Izvještaj o poduzetim mjerama za naplatu potraživanja i otpisu potraživanja u zastari
 10. Vijećnička pitanja.  

Na dnevni red nije bilo primjedbi ili prijedloga, te je stoga usvojen kako je i predložen.

Zapisnik sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan jednoglasno je usvojen.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, kao i Odluka o suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. Naime, radi se o tome da je u lipnju ove godine viša prosvjetna inspektorica obavila nadzor i na podlozi utvrđenih činjenica u tom nadzoru donijela je Rješenje prema kojem je potrebno ispraviti određene nepravilnosti. Prema tom Rješenju, u Statutu Vrtića članak 52. st.4., koji se odnosi na natječaj za ravnatelja, a kojim je propisano da „Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnim pločama dječjeg vrtića i Osnivača…“ nije usklađen sa člankom 41. stavak 1. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) kojim je propisano da: „Natječaj za imenovanje ravnatelja ustanove objavljuje se na mrežnim stranicama ustanove. Natječaj za imenovanje ravnatelja javne ustanove koju osniva Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave objavljuje se i u „Narodnim novinama“. Slijedom navedenog, bilo je potrebno uskladiti Statut sa navedenom odredbom zakona. Nadalje, Prema tom Rješenju, prilikom uvida u sadržaj Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“, utvrđeno je da je u čl.19. točka 5.a) „voditelj računovodstva-administrator“ pod uvjetima za obavljanje poslova radnog mjesta navedeno: najmanje dvije godine radnog iskustva na računovodstveno-financijskim poslovima, položen stručni ispit, poznavanje rada na računalu; te pod točkom 6.a) „glavni kuhar“ kao uvjet za obavljanje poslova naveden je radni staž na poslovima kuhara najmanje 3 godine. Međutim, sve navedeno nije u skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću koji u svojim odredbama, za gore navedena radna mjesta, ne postavljaju uvjet radnog iskustva, položenog stručnog ispita i poznavanja rada na računalu. Slijedom navedenog, predlažu se Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“ radi usklađenja sa odredbama Zakona i Pravilnika.

Sa 7 glasova „za“ i jednim „suzdržanim“ glasom, usvojena je Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. I ova je Odluka povezana sa nadzorom prosvjetne inspekcije kao i u prethodne dvije točke. Naime, postupak javnog natječaja za imenovanje ravnatelja dječjeg vrtića, nije usklađen sa člankom 41. stavkom 1. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/87, 47/99, 35/08, 127/19) kojim je propisano da „Natječaj za imenovanje ravnatelja ustanove objavljuje se na mrežnim stranicama ustanove. Natječaj za imenovanje ravnatelja javne ustanove koju osniva Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave objavljuje se i u „Narodnim novinama“, iz razloga što je Statutom propisano, a na isti način je postupak bio i proveden, da se natječaj objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnim pločama dječjeg vrtića i osnivača, te stoga je propušteno objaviti natječaj i u „Narodnim novinama“. Shodno tome,  a kako bi Vrtić nesmetano nastavio s radom, bilo je potrebno donijeti Odluku o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja, do imenovanja ravnatelja/ice, a najdulje na vrijeme do godine dana. Vršiteljicom dužnosti ravnatelja imenovana je Kristina Čule.

Jednoglasno su usvojene Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama, kojom se objedinjuju cjeline nerazvrstane ceste i formiraju nove nerazvrstane ceste u svrhu definiranja zahvata u prostoru i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, te Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2021. godinu.

Odluka o sufinanciranju produženog boravka u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan usvojena je za sufinanciranje jednog djelatnika na puno, a drugog na pola radnog vremena, sukladno broju učenika – korisnika produženog boravka s područja Općine Pićan, međutim, kako je na samoj sjednici utvrđeno novom odredbom nakon rasprave, samo ukoliko je produženi boravak omogućen za svu djecu s područja Općine Pićan, bez obzira na to pohađaju li matičnu školu ili područne škole. Ova je Odluka također usvojena jednoglasno.

aposljetku, Općinski je načelnik podnio vijećnicima Izvještaj o poduzetim mjerama za naplatu potraživanja i otpisu potraživanja u zastari. Izvijestio je vijećnike da su otpisana dugovanja od 2013. godine, dakle ona u zastari, za komunalnu naknadu, petorici obveznika, u sveukupnom iznosu od 648,00 kuna. Nadalje, izvijestio je o aktivnostima koje se poduzimaju kako bi se dospjela potraživanja naplatila:

 • za godišnju grobnu naknadu, u 2021. godini poslane su 4 opomene po kojima je naplaćeno 3 dugovanja, te 20 opomena pred ovrhu (koje uključuju i postupke započete u 2020.g.), po kojima je naplaćeno 11 dugovanja, a 2 dugovanja su djelomično naplaćena. Izdano je 7 Rješenja o ovrsi po kojima je naplaćeno 1 dugovanje, a 6 Rješenja je poslano na izvršenje ovrhe na FINA-u;
 • za komunalnu naknadu, u 2021. godini poslano je 24 opomena po kojima je naplaćeno 14 dugovanja, a 2 dugovanja su djelomično naplaćena, te 23 opomene pred ovrhu (koje uključuju i postupke započete u 2020. godini), po kojima je naplaćeno 9 dugovanja, a 2 dugovanja su djelomično naplaćena. Izdano je 9 Rješenja o ovrsi;
 • za komunalni doprinos poslano je 6 opomena, po kojima je naplaćeno 3 dugovanja, dok je jedno plaćeno djelomično, te 2 opomene pred ovrhu, po kojoj je naplaćeno 1 dugovanje. Izdano je 1 rješenje o ovrsi;
 • za naknadu za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada poslana je 1 opomena, za koju se još uvijek čeka naplata, nakon čega će se, ukoliko ne bude podmireno, nastaviti s mjerama naplate potraživanja. 

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 7/21 od 02.08.2021.g.

općina pićan općinsko vijeće sjednica izvještaj redovna sjednica