Izvješće sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 25. ožujka 2010. godine

Izvješće sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 25. ožujka 2010. godine

27.3.2010. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan je prisustvovalo svih 15  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

Doneseni su sljedeći akti:

1. Odluka o poslovnom prostoru. Odlukom o poslovnom prostoru uređuju se uvjeti i postupak javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, zasnivanje i prestanak zakupa, određivanje visine zakupnine i djelatnosti, te međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika poslovnog prostora koji je u vlasništvu Općine Kršan.

2. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za provođenje natječaja za zakup poslovnih prostora. U Komisiju za provođenje natječaja za zakup poslovnih prostora imenovani su:

Zdravko Vidak - predsjednik, Šemso Mujić i Tomy Prusić, članovi, te Bruno Donadić - zamjenik predsjednika, Serđo Vozila i Boris Rogić - zamjenici članova. Nadležnost Komisije utvrđena je Odlukom o zakupu poslovnih prostora.

3. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za zaštitu okoliša. U Komisiju za zaštitu okoliša imenovani su:

Klaudijo Lazarić - predsjednik, Silvano Uravić - zamjenik predsjednika, Zdravko Vidak, Nevija Tireli i Serđo Vozila - članovi. Komisija za zaštitu okoliša raspravlja o svim pitanjima zaštite čovjekove okoline i predlaže odgovarajuće mjere za zaštitu čovjekove okoline.

4. Odluka o komunalnom redu. Odlukom o komunalnom redu propisuje se komunalni red na području svih naselja u Općini Kršan i mjera za njegovo provođenje, a naročito: uređenje naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje i odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, mjere za provođenje komunalnog reda i kaznene odredbe.

5. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Kršan, propisuje opće odredbe, obaveze vlasnika i posjednika  životinja pri držanju kućni ljubimaca i  vezanih pasa, kontrolu razmnožavanja,  način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama u skladu s Zakonom o zaštiti životinja i Zakonom o veterinarstvu,  te  provođenje nadzora i kaznene odredbe.

6. Odluka o predaji Vodoopskrbnog sustava Plomin - Plominsko zagorje. Ovom Odlukom utvrđuje se način i uvjeti predaje Vodoopskrbnog sustava Plomin - Plominsko zagorje na upravljanje Trgovačkom društvu VODOVOD LABIN d.o.o. Labin, sa projektnom - tehničkom dokumentacijom,   čine je  sljedeće dionice:

- rekonstrukcija  CS Plomin  i izgradnja novog  tlačnog cjevovoda (ukupne dužine cca 3000 m) do VS  Vidikovac  II na k.č. sve u k.o. Plomin

- izgradnja  vodospreme  „Vidikovac  II"  - 350 m3 - prva faza  na k.č. 2905/443 u k.o. Plomin

- izgradnja opskrbnog cjevovoda od vodspreme  Vidikovac II do naselja  Donadići  (ukupne dužine cca  3.500 m) na k.č.   sve u k.o. Plomin

-  izgradnja  opskrbnog cjevovoda od naselja Donadići do luke   Brestova (ukupne dužine cca  3.670 m) na k.č. sve u k.o. Plomin te dvije prekidne komore: PK 1 na k.č. 1471/13 u k.o. Plomin i  PK 2  na k.č. 2905/444  u k.o. Plomin.

7. Zaključak o donošenju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kršan za 2009. godinu

8. Zaključak o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kršan za 2010. godinu. Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave jednom godišnje razmatra stanje zaštite i spašavanje na svom području. Prema Izvješću i analizi, stanje zaštite i spašavanja u Općini Kršan  je na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kako u redovitim aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama. U ostvarivanjem ciljeva Smjernica za razvoj zaštite i spašavanja u 2010 g. planira se završetak izrade nove Procjene ugroženosti i Planova ZiS, utvrđivanje i definiranje svih operativnih snaga, definiranje međusobnih prava i obveza subjekata zaštite i spašavanja, plansko osposobljavanje njihovih operativnih snaga, edukaciju stožera ZiS i zapovjednih sastava CZ, te nabavku dijela nedostajuće opreme.

 

Krsan.hr

 

 

općina kršan odluke poslovni prostor zakup