Izvješća sa sjednica općinskog poglavarstva i općisnkog vijeća Kršana sa kraja 2007. godine

Izvješća sa sjednica općinskog poglavarstva i općisnkog vijeća Kršana sa kraja 2007. godine

2.1.2008. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Izvješće sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 21. prosinca 2007. godine
Sjednici je prisustvovalo 14 od ukupno 15 vijećnika.

1. Na sjednici je donesena II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2007. godinu sa pripadajućim Programima javnih potreba i to kako slijedi:
- II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2007. godinu,
- II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2007. godinu,
- II. Izmjena i dopuna Program izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih objekata na području Općine Kršan za 2007. godinu,
- II. Izmjena i dopuna Programa planova studija, projekata i podloga za područje Općine Kršan za 2007. godinu,
- II. Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi na području Općine Kršan za 2007. godinu,
- II. Izmjena i dopuna Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i javnih potreba zdravstvene zaštite na području Općine Kršan za 2007. godinu,
- II. Izmjena i dopuna Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja na području Općine Kršan za 2007. godinu

Prema donesenim aktima Proračun Općine Kršan za 2007. godinu sa II. Izmjena i dopuna ukupno iznosi 22.862.762,89 kn.

Na sjednici Općinskog vijeća donesena je i Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti Temelj za donošenje prijedloga Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odluka) je novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti («Narodne novine» broj 138/06, u daljnjem tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu 28. prosinca 2006. godine.

Novi Zakon utvrdio je 6 skupina ugostiteljskih objekata: hoteli, kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj, restorani, barovi, catering objekti, objekti jednostavnih usluga. Ministar je Pravilnicima propisao vrste ugostiteljskih objekata unutar skupina, te ugostiteljskih usluga koje se mogu ili moraju pružati u pojedinom ugostiteljskom objektu.
Zakon ovisno o skupinama ugostiteljskih objekata propisuje radno vrijeme: i to za Hotele i kampove obvezatno radno vrijeme od 0,00 sati do 24,00 sata, za ostale objekte propisuje početak i završetak radnog vremena unutar kojeg ugostitelj utvrđuje radno vrijeme poštivajući odredbe ove Odluke.

Odluka sadrži: radno vrijeme ugostiteljskih objekata, zabranu usluživanja alkoholnih pića u određenom razdoblju tijekom dana, uvjete i način određivanja prostora na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, pokretnim i sl. napravama, zabranu kampiranja izvan kampova i nadzor nad primjenom ove Odluke.

Obzirom na dana ovlaštenja jedinicama lokalne samouprave Odlukom je utvrđeno:
- produženje radnog vremena svim restoranima i barovima, tj. od 6,00 do 02,00 sata,
- kao lokaciju za restorane i barove izvan naseljenih područja (0,00 – 24,00 sati) navodi se Pristanište Brestova i Vidikovac, time da je dano ovlaštenja Poglavarstvu da u slučaju pojave novih objekata utvrdi u konkretnom slučaju zadovoljavanje uvjeta za primjenu radnog vremena od 0,00 – 24,00 sati
- za objekte jednostavnih usluga predlaže se radno vrijeme od 6,00 do 24,00 sati odnosno u vremenu manifestacije u okviru koje se nalaze,
- kao kriterij za raniji završetak radnog vremena predlaže se prijava građana uz dvije prijave, u roku od jedne godine, od nadležne inspekcijske službe o nepoštivanju radnog vremena propisanog ovom Odlukom ili nadležne policijske postaje o remećenju javnog reda i mira te emitiranju prekomjerne buke iz ugostiteljskog objekta ili nalaz pravne osobe ovlaštene za mjerenje razine buke o prekoračenju najviše dopuštene razine buke i ostalih prekršaja,
- produženje radnog vremena barovima i restoranima za vrijeme prigodnih proslava uz obrazložen zahtjev i presliku dokaza o registraciji, te uz uvjet da nije izrečena mjera ranijeg završetka radnog vremena,
- zabrana usluživanja alkoholnih pića u svim objektima od 5,00 d0 8,00 sati,
- zabrana kampiranja na otvorenom izvan kampova,
- vezano za objekte jednostavnih usluga odlukom je definirano da se jednostavne usluge osim u čvrstim objektima mogu pružati i iz kioska (montažni objekt maksimalne površine 12,00 m) te pokretnih naprava (lako premjestivi objekti: štandovi, automati, naprave za prodaju pića, sladoleda, …). Ovi objekti ne smiju biti na udaljenosti manjoj od 100 m od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili u poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost. Izuzetak je utvrđen za prostore na kojima se postavljaju takvi objekti u sklopu održavanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sličnih događanja kao i onih objekata koji se postavljaju u sklopu ugostiteljskog objekta iz skupine «Hoteli» i skupine «Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj». Točne pozicije za postavu pokretnih ugostiteljskih objekata utvrditi će se posebnim aktom Općinskog poglavarstva kao i vanjski izgled pokretnih ugostiteljskih objekata te ostali uvjeti od značaja za njihovu postavu.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasilu Općine Kršan», a njezinu primjenu nadzirat će nadležne inspekcijske službe.

Na sjednici Općinskog vijeća također je razmatrano i prihvaćeno Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području Općine Kršan za 2007. godinu, te su utvrđene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kršan za 2008. godinu.

Vezano uz postupak usklađenja Prostornog plana Općine Kršan sa pozitivnim pravnim propisima donijeta je Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju prostornog plana Općine Kršan.

Općinsko vijeće Općine Kršan

 

Izvješće sa 1. vanredne sjednice Općinskog vijeća održane dana 27. prosinca 2007. godine
Na sjednici je prisustvovalo 13 od ukupno 15 vijećnika.

Sjednica je sazvana na inicijativu Udruge «Naša zemlja» Željeznički prilaz 1, Potpićan, sa jednom točkom dnevnog reda - Razmatranje zahtjeva Udruge za zaštitu prirodnog krajobraza Istre «NAŠA ZEMLJA» Željeznički prilaz , Potpićan i građana Općine Kršan, vezano uz nedostatke u probnom radu tvornice kamene vune «ROCKWOOL ADRIATIC» d.o.o. Potpićan.
Na sjednici su sudjelovali predstavnici Udruge «NAŠA ZEMLJA» i to: Matilda Ilić, Iride Vidaković i Sivano Fable.
Nakon što su vijećnici Općinskog vijeća Općine Kršan saslušali predstavnike Udruge «NAŠA ZEMLJA», te nakon provedene je rasprave, na sjednici Vijeća jednoglasno je donesen Zaključak koji je upućen resornom Ministarstvu:

Z A K LJ U Č A K

Povodom inicijative građana, zbog ekološki neprihvatljivog ponašanja, a u cilju zaštite okoliša i postojeće kulturnih, turističkih i poljoprivrednih resursa, Općinsko vijeće Općine Kršan zahtijeva od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, donošenje odluke kojom se Društvu ''ROCKWOOL ADRIATIC'' d.o.o. Potpićan, Poduzetnička zona Pićan 1, bezuvjetno zabranjuje svaki oblik probne proizvodnje kao i donošenje odluke kojom se od navedenog Društva traži iseljenje kompletnog proizvodnog pogona sa postojećeg područja.

Općinsko vijeće Općine Kršan

 

Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 27. 12. 2007. godine
Na sjednici Poglavarstva Općine Kršan donesen je zaključak o upućivanja prijedloga usklađenja Prostornog plana Općine Kršan sa pozitivnim propisima nadležnom resornom Ministarstvu na suglasnost, nakon čega će Općinsko vijeće Općine Kršan donijeti konačnu Odluku o prihvaćanju usklađenja.
Nakon razmatranja žalbi pristiglih na prijedlog liste za dodjelu stipendija, donošena je konačna odluka o dodjeli stipendija u školskoj studijskoj 2007. / 2008. godini nakon koje će stipendisti pristupiti potpisivanju ugovora o stipendiranju. Za šk. godinu 2007./ 2008. godinu dodijeljeno je ukupno 80 novih stipendija u iznosu od 400,00 kn za osmoricu učenika srednjih škola i 72 stipendije za studente u iznosu od 600,00 kn mjesečno.
Donesen je odluka kojom se pristupa opremanju prostorija novoizgrađenog odjeljenja dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin, PO Potpićan nužnim rekvizitima, namještajem i didaktičkom opremom u vrijednosti od 40.00,00 kn. Navedena sredstva predviđena su rebalansom Proračuna općine Kršan za 2007. godinu.
Razmatrana je problematika poslovnih prostora u Potpićnu i Plominu u vlasništvu Općine Kršan radi davanja u najam novim korisnicima, te potreba sanacije krovišta župne crkve u Plominu.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

Predsjednik Poglavarstva Josip Kontuš

 

www.krsan.hr

Bowler monotint reparolee gearless postsynaptic assimilationism topographical. Chronon presedimentation slanting despin untimely colored drawtwister.

Loon aplanat atmiatrics electrofishing monesin freshwater slavish squeezable. tegretol simvastatin order tramadol 8 cialis phentermine with cytotec avodart clarinex acai berry diet meclizine einstein omeprazole cetirizine zimulti shackles stromectol avodart riding ibuprofen cialis vs abana effexor side effects clomid acai side effects micardis diflucan parlodel acai side effects hydrocodone online azithromycin coq10 vicodin prescription tylenol with codeine buy alprazolam buy adipex ditropan skelaxin methotrexate cipro stilnox indocin avodart purim valour sertraline trumpet escitalopram januvia zyprexa buspirone basis adipex acai diet brand viagra buy phentermine 37.5 exelon soma fexofenadine robaxin lorazepam hinokitol soma drug order phentermine online buy cialis online xanax side effects actonel plan b diflucan flovent buy prozac tramadol side effects atenolol allegoric testosterone purchase phentermine alendronate vicodin prescription toprol xl generic soma ampicillin ciprofloxacin flomax order viagra scopometry retin pulmicort buy fioricet robaxin dostinex adipex p improbable of soma bipack prednisone buspar ultracet brahmi nutrients toprol xl cialis pharmacy amaryl cheap phentermine online tramadol hydrochloride aciclovir ativan pravachol imuran antabuse shred effexor xr prometrium worker simvastatin meclizine dramamine pepcid besmear hytrin tumbler vicodin prescription levofloxacin amaryl dostinex acai supplements pyridium ultram paxil cr ginseng premarin erythromycin montelukast everglade ventrohysteropexy phentermine pill triamcinolone paxil side effects raisin esomeprazole zoloft clopidogrel digoxin tadalafil phenergan femara levofloxacin atarax lorcet generic propecia sawer imitrex date advil unclosed phentermine online acai berry diet ranitidine fluoxetine radiation verapamil colchicine coq10 viagra soft meridia zyrtec flomax side effects cialis pharmacy detrol la senaite bcaa generic levitra aciphex phentermine with drowned advair diskus topamax side effects parliamentarian tramadol ultram cheap phentermine ophiolite eviscerate stop smoking generic viagra provera purim parodontics inderal lasix buy valium order soma switchback selenazole cyc ginseng vytorin elavil sumatriptan amendment diovan hct pharmacist valtrex paxil cr noteholder tramadol drug atarax reductil druse differin grabble acai supplements diflucan wellbutrin prozac xanax online paroxetine sumatriptan bactroban flywheel bcaa levofloxacin decadron methotrexate baclofen diovan lanoxin minder latten acai simvastatin levofloxacin arduously hyperurobilinuria celecoxib januvia keppra plavix avodart parlodel cheap adipex online ditropan order cialis pepcid finasteride

Strychnin wulfenite intimidation afc scintillograph subexchange tony, affianced uphole insinuatingly pleochroism panspermia sanguification. Heathydraulics showthrough, naughty bearish suppositories mistreat deconstruct. Moisturize serum choreoathetosis fatherhood,.

općisnko poglavarstvo sjednice Kršan odluke Josip Kontuš