Izmjena i dopuna Godišnjeg plana raspisivanja natječaja za potpore programima, projektima i manifestacijama koje provode udruge

Izmjena i dopuna Godišnjeg plana raspisivanja natječaja za potpore programima, projektima i manifestacijama koje provode udruge

8.2.2016. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 4. i 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (N.N 26/15.), članka 51. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina”, broj 9/09., 09/10. – lektoriran tekst i 8/13.) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 1/16. i 2/16.), Gradonačelnik Grada Labina objavljuje

Izmjenu i dopunu raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Labina

 

 

 

udruge financiranje natječaj