Ispunite anonimnu anketu o kvaliteti upravljanja Labinom

Ispunite anonimnu anketu o kvaliteti upravljanja Labinom

12.5.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Ostalo

Grad Labin kao jedan od malobrojnih gradova odlučio se pridružiti novom programu Europske unije. Naime, Europsko udruženje za lokalnu demokraciju ALDA dobilo je 2021. godine akreditaciju Vijeća Europe za provedbu projekta ”Europska oznaka izvrsnosti upravljanja” (ELOGE) u Hrvatskoj. Projekt “Europska oznaka izvrsnosti upravljanja (ELoGE) u Hrvatskoj” osmišljen je kako bi podržao jedinice JLS u poboljšanju njihovog učinka i pružanju visokokvalitetnih usluga u sustavu lokalne samouprave.

U procesu podnošenja zahtjeva za oznaku ELoGE, jedinica lokalne samouprave provodi samoocjenjivanje, anketu među stanovnicima, kao i anketu među zaposlenicima i vijećnicima, a također prikuplja i dokumentaciju kojom se provjerava opravdanost dodijeljenih bodova u procesu samoocjenjivanja. Jedinice lokalne samouprave koje odluče sudjelovati u programu, poduzimaju aktivnosti vezane za samoocjenjivanje kvalitete provedenih javnih usluga.

To znači da stavljaju poseban naglasak na podizanje standarda vlastitog rada u područjima koja se podliježu samoocjenjivanju. To podrazumijeva da svaka jedinica lokalne samouprave mjeri i provjerava usaglašenost sa 12 načela dobrog demokratskog upravljanja Vijeća Europe dok istovremeno promiče provedbu Europske strategije za inovacije i dobro upravljanje na lokalnoj razini.

Program "Europska oznaka izvrsnosti upravljanja (ELoGE) u Hrvatskoj" dvogodišnji je projekt financiran od strane Vijeća Europe. Program provodi Europska udruga za lokalnu demokraciju ALDA u partnerstvu s Centrom za ekspertizu reforme lokalne samouprave Vijeća Europe i tvrtkom RAVECON d.o.o.. Program ima za cilj pridonijeti aktiviranju lokalnih vlasti za dodjelu ELoGE nagrade te jačanju budućih aktivnosti Vijeća Europe u Hrvatskoj kao doprinosa i jamstva dobrog loklanog upravljanja za sve hrvatske građane.

Ciljevi projekta su:

- omogućiti kandidatima JLS obuku o dobrim standardima i metodama lokalne (samo)uprave

- podići svijest među kandidatima o 12 načela dobrog upravljanja

- podići svijest među kandidatima o ulozi Centra za ekspertizu reforme lokalne samouprave Vijeća Europe

- informirati hrvatske građane o postojanju alata za mjerenje učinka njihovih lokalnih vlasti

- osvijestiti hrvatske građane o tome što znači dobro upravljanje

- olakšati sudjelovanje građana u svim procesima donošenja odluka općenito

- uključiti organizacije civilnog društva u provedbu načela dobrog upravljanja

- pomoći zainteresiranim organizacijama u postupku podnošenja zahtjeva za akreditaciju ELoGE -a pri Vijeću Europe

Kako bi se projekt uspješno proveo potrebno je prikupiti dovoljan broj ispunjenih anonimnih upitnika od strane građana, gradskih vijećnika te zaposlenika Grada Labina. Cilj je prikupiti čim više informacija i percepcija tri ciljne skupine o tome kako se upravlja u našoj sredini.

Poveznica za anonimni upitnik za građane nalazi se ovdje:

https://forms.gle/519pEjWsiqcjZTNg6


Foto: Pixabay, free

anketa anonimna anketa upravljanje labin