Grad Labin raspisao dva natječaja za financiranje projekata, programa i javnih potreba sredstvima proračuna

Grad Labin raspisao dva natječaja za financiranje projekata, programa i javnih potreba sredstvima proračuna

3.1.2023. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9./09., 9./10. – lektoriran tekst, 8./13., 3./16. 2/18. i 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20.), sukladno Proračunu Grada Labina za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu („Službene novine Grada Labina“ broj 16/22.),  te temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.), članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1/16., 2/16. i 14/16.) i Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Labina KLASA: 022-05/19-01/2-358, URBROJ: 2144/01-01-19-1 od 27. prosinca 2019.,

Gradonačelnik Grada Labina 2. siječnja 2023. godine objavljuje


Javni natječaj za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija iz područja socijalne skrbi i zdravstva za 2023. godinu

Javni natječaj za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija za 2023. godinu - Razvoj civilnog društva

Rok za podnošenje prijedloga programa / projekata / manifestacija je 30 dana od dana objave Natječaja, odnosno 1. veljače 2023. godine.

Detaljnije saznajte klikom na naziv traženog natječaja.

natječaj udruge sufinanciranje