Europska unija i porezne novosti: Što se točno mijenja?

Europska unija i porezne novosti: Što se točno mijenja?

11.7.2013. // 24 sata // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Jutro nakon ulaska RH u EU nije bilo ništa drugačije nego druga jutra ali mi svi koji se bavimo papirima znamo koliko nas je dočekalo novih regulativa.

Neke su jasne a za neke čekamo još dodatna mišljenja i objašnjenja. Ukratko, najvažnije izmjene se tiču PDV-a:

Ne govorimo više o granici naše zemlje nego Unije i kao takvoj fiskalne formalnosti i plaćanje carine vrijede samo van granica Unije.

Za poslovanje u Uniji, poduzetnici moraju imati PDV identifikacijski broj, koji će im osim za identifikaciju, provjeru poreznog statusa i kontrolu mogućeg izbjegavanja plaćanja poreza, služiti i za oslobođenje od PDV-a ( ako poslujete unutar EU a niste ga dobili od PU, svakako podnesite zahtjev na internet stranicama Ministarstva financija - Porezna uprava:  http://www.porezna-uprava.hr ).  Hrvatski porezni obveznik koji stječe dobra obvezan je na takvo stjecanje dobara obračunati hrvatski PDV. Stjecanje dobara unutar Europske unije i obračunani PDV na stjecanje porezni obveznik iskazuje u prijavi PDV-a, ali u istoj prijavi iskazuje i pravo na odbitak tako obračunanog PDV-a, što znači da ne dolazi do fizičkog plaćanja PDV-a. 

Poduzetnici moći će zatražiti povrat PDV-a iz zemalja članica EU u kojoj će u poslovne svrhe  platiti npr. cestarinu, gorivo, noćenje i sl., ili primjerice kupe nešto što će koristiti za obavljenje svoje djelatnosti, umjesto da im to bude isporučeno u Hrvatsku. 

Tri stope  PDV-a

5 %

Sve vrste kruha, sve vrste mlijeka, knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, u svim fizičkim oblicima, lijekove određene u skladu s Odlukom o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, medicinsku opremu, pomagala i druge sprave koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida propisane Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te Pravilnikom o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja,znanstvene časopise, kino ulaznice, novine novinskog nakladnika koji ima status medija, otisnute na papiru koje izlaze dnevno i kao opće-informativni tisak objavljuju novinarske autorske tekstove u opsegu od najmanje 25.000 riječi u primjerku dnevnog izdanja, osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju.

10 %

Usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora te iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma, usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (ne smatra se isporuka pripremljene ili nepripremljene hrane i/ili pića, ali bez ikakvih dodatnih usluga), novine i časopise novinskog nakladnika koji ima status medija, osim onih koji se operezuju po stopi 5%, otisnute na papiru te osim onih koji u cijelosti ili u većem dijelu sadrže oglase ili služe oglašavanju, jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, u skladu s Pravilnikom o jestivim uljima i mastima i Pravilnikom o uljima od ploda i komine maslina, dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, u skladu s Pravilnikom o hrani za dojenčad i malu djecu te prerađenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži, bijeli šećer od trske i šećerne repe, ulaznice za koncerte, časopisi za kulturu i umjetnost.

25% 

Na isporuke svih ostalih dobara i usluga 

Novi obveznici

Novost je i da će obveznici PDV-a postati državna i lokalna tijela  ( gradovi, općine, ministarstva, udruge i slično ) ako se bave gospodarskom djelatnošću i ostvaruju prihod veći od 230.000 kuna. Obveznici postaju i svi koji kupe novo vozilo na području EU te svi koji iz ostalih članica steknu dobra vrijednija od 77 tisuća kuna, dok će strani poduzetnici plaćati PDV u Hrvatskoj kod isporuke dobara vrijednijih od 270 tisuća kuna. Osoba koja stječe novo prijevozno sredstvo mora to stjecanje prijaviti Poreznoj upravi najkasnije 10 dana od dana stjecanja u kojem se roku plaća i PDV. Za dobra koja podliježu trošarinama a koja stječe porezni obveznik koji nije registriran za potrebe PDV-a ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, obveza obračuna i plaćanja PDV-a nastaje i ako vrijednost tih stečenih dobara ne prelazi prag stjecanja u kalendarskoj godini.

Račun se mora izdati najkasnije 15-tog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je nastao oporezivi događaj. Računom se smatra i račun izdan i poslan u elektroničkom obliku ako postoji suglasnost primatelja za prihvat takvog računa.

Prijava PDV-a predaje se elektroničkim putem do 20.dana u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja (mjeseca ili tromjesečja) nadležnoj ispostavi Porezne uprave  a i dalje se plaća do kraja mjeseca. Porezni obveznici koji obavljaju transakcije unutar Europske unije ne mogu biti tromjesečni obveznici PDV-a, već isključivo mjesečni obveznici PDV-a. Konačni obračun PDV-a se podnosi do kraja veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu elektroničkim putem, što je i krajnji rok plaćanja obveze ako postoji. 

Pravna ili fizička osoba koja je upisana u registar obveznika PDV-a odnosno koja je registrirana za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj i ima PDV identifikacijski broj obvezna je popuniti i podnijeti Zbirnu prijavu za isporučena dobra i usluge te Prijavu za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije koje su im obavile pravne i fizičke osobe registrirane za potrebe PDV-a u drugim državama članicama Europske unije u elektroničkom obliku najkasnije do 20.dana u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja.  Za poreznog obveznika, obrtnika,  koji je obveznik poreza na dohodak obveza obračuna PDV-a nastaje i dalje, u prijelaznom periodu do 31. prosinca 2014. godine kada je primljena ili naplaćena naknada za isporučena dobra i obavljene usluge, osim za isporuke dobara unutar Europske unije. Prilikom izdavanja računa, uz oznaku R-2 porezni obveznik mora navesti »obračun prema naplaćenoj naknadi«., Obveznici poreza na dobitak koji su u sustavu PDV-a, od 1. srpnja 2013. više nemaju obveze isticanja oznake R-1 na računu, te se preporučuje da se ta oznaka ne stavlja na račune. Ako postoji zaliha tiskanih računa s oznakom R-1, mogu se iskoristiti.

Kupac van EU koji u okviru putničkog prometa iznosi dobra kupljena u tuzemstvu pri naknadnom oslobođenju od PDV-a ima pravo tražiti povrat PDV-a za iznesena dobra vrijednosti većoj od 740,00 kuna po jednom računu, u roku od 6 mjeseci.

Porezni obveznik ne može odbiti pretporez obračunan za obavljene mu isporuke dobara i usluga, pretporez obračunan pri stjecanju dobara unutar Europske unije i primljene usluge iz drugih država članica te pri uvozu dobara koja poreznom obvezniku služe za reprezentaciju. Reprezentacijom se smatra ugošćivanje poslovnih partnera, darivanje poslovnih partnera prigodnim poklonima, plaćanje poslovnim partnerima izdataka odmora, športa, rekreacije i razonode, izdataka za zakup automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor i razonodu i slično. Reprezentacijom se ne smatra davanje poklona u vrijednosti do 160,00 kuna, bez PDV-a, u okviru obavljanja gospodarske djelatnosti, uz uvjet da se daju povremeno i ne istim osobama. Poslovnim partnerima smatraju se osobe s kojima postoji poslovni odnos ili se očekuje da će se takav odnos uspostaviti. Povremenim davanjem poklona smatra se davanje najviše jednog poklona istoj osobi u jednom tromjesečju.

Kod plaćanja predujmom, za nastanak oporezivog događaja i dalje je bitan trenutak plaćanja a ne trenutak isporuke dobara ili obavljanja usluga, ali samo za stjecanja unutar RH, za sva plaćanja prije stjecanja dobara unutar Europske Unije, ili u vezi s uvozom ili izvozom ne nastaje obveza obračuna PDV-a. Pri isporuci dobara odnosno obavljanju usluge izdaje se račun u kojem porezni obveznik od obračunanog PDV-a po tom računu umanjuje PDV obračunan na primljeni predujam. Na tom računu porezni obveznik navodi i broj izdanog računa za primljeni predujam. 

PDV je obvezan obračunati porezni obveznik koji obavlja isporuku dobara ili usluga, osim u slučaju građevinskih usluga, isporuke rabljenog materijala i onoga koji se u istom stanju ne može ponovno upotrijebiti, otpada, industrijskog i neindustrijskog otpada, reciklažnog otpada, djelomično obrađenog otpada, te dobara i usluga koje pravilnikom propisuje ministar financija,  isporuka nekretnina i prijenos emisijskih jedinica stakleničkih plinova, kada će primatelj takve usluge biti obvezan obračunati PDV. U graditeljskoj djelatnosti obveza obračuna PDV-a nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je ovjerena situacija o stvarno izvedenim građevinskim radovima od strane nadzornog tijela. Ako nadzorno tijelo ne ispostavi i ne ovjeri obračunsku situaciju, smatra se da je porezna obveza nastala u onom dijelu u kojem su radovi obavljeni najkasnije istekom obračunskog razdoblja koje slijedi nakon razdoblja u kojem je ispostavljena obračunska situacija.

Ostale novosti

Od ostalih novosti za izdvojiti je ukidanje radne knjižice i obavezna isplata plaće i sličnih primanja isključivo na tekući ili štedni račun. Puno je novosti, čekamo daljnja mišljenja i upute PU, kao za npr. Liječničke i slične usluge koji su obveznici poreza na dobit ali idemo dalje, optimistično prema naprijed u nadi da će nam ulazak u EU i sve trenutne i buduće promjene donijeti bolje sutra.

 

eu porez europska unija pdv