Doneseni Planovi rashoda za osnovne škole

Doneseni Planovi rashoda za osnovne škole

8.6.2012. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Temeljem točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini (“Narodne novine”, broj 52/12.), te usuglašenog dogovora sa ravnateljima osnovnih škola i dostavljenih planova osnovnih škola, Gradonačelnik Grada Labina donio je Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Labina  u 2012. godini i Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Labina u 2012. godini.

 

 

Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Labina u 2012. godini planiraju se rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Labina u 2012. godini u ukupnom iznosu od 188.374,00 kuna. Od toga, 47.000,00 kuna za izvanredne intervencije na sustavu centralnog grijanja, redovno servisiranje i nepredvidive kvarove na instalacijama u zgradi te zamjenu dotrajalih prozora u Osnovnoj školi Matije Vlačića, 75.360,00 kuna za izvanredne radove i intervencije na sustavu centralnog grijanja, elektroinstalacijama, vodovodnoj mreži i sanitarnim čvorovima te nepredviđene radove na održavanju opreme u Osnovnoj školi „Ivo Lola Ribar“, 37.614,00 kuna za popravak krova, prozora, aparata i redovito tehničko održavanje u Centru „Liče Faraguna“ te 28.400,00 kuna za zamjenu, brušenje i lakiranje podova učionica te farbanje podova i zidova učionica u Osnovnoj glazbenoj školi Matka Brajše Rašana.

 

Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Labina u 2012. godini planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Labina i kapitalni projekti školstva koji će se realizirati tijekom 2012. godine u ukupnom iznosu 399.130,00 kuna. Od toga, 23.330,00 kuna za nabavu računala i računalne opreme, opreme za održavanje i zaštitu te nabavu knjiga u knjižnici Osnovne škole Matije Vlačića, 347.800,00 kuna za zamjenu dijela otvora na matičnoj zgradi, informatičku opremu, komunikacijsku opremu, opremu za nastavne kabinete te nabavu knjiga u knjižnici Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“, te 28.000,00 kuna za nabavu uredske opreme i namještaja u Osnovnoj glazbenoj školi Matka Brajše Rašana.

osnovne škole financiranje rashodi obrazovanje