Donesene 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2016. godinu

Donesene 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2016. godinu

8.11.2016. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na sjednici  Gradskoga vijeća Grada Labina u petak, 4. studenog 2016. godine donesene su  Druge  izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2016. godinu.  Naime, Proračun Grada Labina za 2016. godinu donijet je u prosincu 2015. godine, a Prve Izmjene i dopune u lipnju 2016. godine  u iznosu od 101.089.144,00 kn.

Sveukupni prihodi i primici proračuna po ovim izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 94.744.828 kn, ili 6.344.316 kn manje od prvih izmjena Proračuna. Sukladno prihodima u istom iznosu planirani su i rashodi i izdaci Proračuna Grada labina za 2016. .

 Značajnije smanjenje planirano je u skupini Prihoda od pomoći i to za iznos od  1.399.861 kn ili 10,4%. Smanjenje se u najvećoj mjeri odnosi na smanjenje kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna koje su bile planirane za ulaganja u Poduzetničku zonu Vinež i projektnu dokumentaciju rekonstrukcije i sanacije velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal.

  U skupini Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija izvršeno je usklađenje sa primljenim i očekivanim donacijama u toku godine, dok se najznačajnije povećanje odnosi na donaciju likovnih radova nakon održanog 1. bijenala industrijske umjetnosti u Labinu u iznosu od 300.000 kn.

  U skupini prihoda Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirano je povećanje prihoda u iznosu od 30.000 kn kao rezultat provedenih mjera za naplatu prometnih kazni.

  U sklopu prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirano je smanjenje prihoda za 24% ili 1.283.780 kn zbog ne realizacije prihoda od prodaje poslovnih objekata. 

 U skupini Primitaka od financijske imovine i zaduživanja planirano je smanjenje primitaka od zaduživanja u iznosu od 4.007.500 kn, koji će se prenijeti u 2017. godinu za istu namjenu, odnosno za izgradnju sportske dvorane.

  Najznačajnije promjene u planiranju rashoda i izdataka, odnosno na ukupno smanjenje u iznosu od 6.344.316 kn utjecalo je smanjenje rashoda Upravnog odjela za prostorno planiranje u dijelu programa Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture i to u iznosu od 1.223.500 kn, a vezano na ne realizaciju prihoda od kapitalne donacije iz Državnog proračuna za poduzetničku zonu Vinež, kao i brisanje iz programa projekt infrastrukture zgrade POS-a na Katurama. Program Izgradnje ostalih objekata smanjen je u iznosu od 5.215.660 kn. Smanjenje se najvećim djelom,u iznosu od 4.507.500 kn odnosi na rekonstrukciju i dogradnju sportske dvorane iz izvora sredstava od nefinancijske imovine i od primitaka od zaduživanja, kao i smanjenje planiranih sredstava za projektnu dokumentaciju rekonstrukcije i sanacije velikog kupatila, tople veze i šohta iz izvora sredstava iz Državnog proračuna.

   U Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća došlo je do povećanja u iznosu od 273.500 kn, a odnosi se najvećim djelom na planiranje sredstava  za izradu studije izvodljivosti i plana razvoja širokopojasne infrastrukture, u svrhu razrade projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Grada Labina te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedjelja, u iznosu od 232.500 kn. Projekt se financira iz sredstava Grada Labina  u visini od 54,5% i općina u visini od 45,5% vrijednosti studije.

 

proračun izmjene izmjene i dopune proračuna financiranje