[DNEVNI RED] U utorak, 11. prosinca održava se posljednja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća

[DNEVNI RED] U utorak, 11. prosinca održava se posljednja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća

4.12.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.), saziva se 20. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u utorak, 11. prosinca 2018. godine u 10,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći DNEVNI RED
 

1.    Usvajanje Zapisnika sa 19. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za pedagošku 2017/2018. godinu

3.    Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin.

4.    Donošenje Programa pripreme i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

5.    Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

6.    Donošenje Programa jačanja gospodarstva za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

7.    Donošenje Socijalnog programa Grada Labina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

8.    Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

9.    Donošenje Programa promicanja kulture Grada Labina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

10.  Donošenje Proračuna Grada Labina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

11.  Donošenje Plana razvojnih programa za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu i Plana implementacije razvojnih programa za 2019. godinu

12.  Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2019. godinu

13.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o popisu poslovnih prostora koji se izlažu prodaji

14.  Donošenje Odluke o utvrđivanju namjene sredstava komunalne naknade u 2019. godini

15.  Donošenje Odluke o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva direktnim ugovaranjem

16.  Donošenje Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina na TD VODOVOD LABIN d.o.o. Labin kao javnog isporučitelja vodne usluge

17.  Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

18.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina – V. izmjene i dopune

19.  Donošenje Plana rada Gradskog vijeća za 2019. godinu


Dokumenti ovdje


Foto: LC Labin.com
sjednica sjednica gradskog vijeća gradsko vijeće prostorni plan ppu labin ppu grada labina proračun komunalna naknada