[DNEVNI RED] U srijedu 11. listopada 4. redovna sjednica Gradskog vijeća

[DNEVNI RED] U srijedu 11. listopada 4. redovna sjednica Gradskog vijeća

4.10.2017. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.), saziva se 4. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u  srijedu, 11. listopada 2017. godine u 17,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Velika vijećnica, Labin, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći
                                   
D N E V N I    R E D

1.    Usvajanje Zapisnika sa 3. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2.    Usvajanje Zapisnika sa Tematske sjednice o sustavu odvodnje otpadnih voda Aglomeracije LABIN-RAŠA-RABAC sa varijantnim rješenjima

3.    Donošenje Zaključka o primanju na znanje:

-  Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za 2016. godinu

-  Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „GLORIA“ Labin za 2016. godinu

-  Izvješća o poslovanju Sportske zajednice Labin za 2016. godinu

-  Izvješća o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Labin za 2016. godinu

-  Izvješća o radu Gradske knjižnice Labin za 2016. godinu

4.    Donošenje Zaključka o primanju na znanje:

-  Godišnjeg izvješća TD VODOVOD LABIN d.o.o. Labin za 2016. godinu

-  Izvješća o poslovanju TD 1. MAJ  d.o.o. Labin za 2016. godinu

-  Izvješća o poslovanju TD LABIN STAN d.o.o. Labin za 2016. godinu

-  Izvješća o poslovanju LABIN 2000 d.o.o. Labin za 2016. godinu

5.    Donošenje Odluke o prodaji nekretnine – zgrade bivše APOTEKE u Labinu, Ulica Aldo Negri 6

6.    Donošenje Odluke o proglašenju najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju stana u Labinu, Vilete 14/I

7.    Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad članova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela

8.    Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Labin

9.    Donošenje Odluke o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin

10.  Donošenje Odluke o prijedlogu za razrješenje i izbor člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva VODOVOD LABIN d.o.o. Labin

11.  Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

12.  Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za suradnju s općinama, gradovima, županijama, regijama i međunarodnu suradnju

13.  Donošenje Rješenja o izboru članova Savjeta mladih Grada Labina.

 

 

Priiloge možete preuzeti ovdje

 

 

sjednica gradskog vijeća vijeće odluke grad labin