Deset najvažnijih zakonskih noviteta 2014. godine

Deset najvažnijih zakonskih noviteta 2014. godine

2.1.2014. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

1. Kazne za prekršaje se prepolavljaju ako se plate odmah ili unutar tri dana od primanja obavijesti o prekršaju. Dok ne plati kaznu prekršitelj neće moći registrirati automobil, odnosno dobiti dozvolu.

2. PDV na turizam i ugostiteljstvo, dječju hranu, šećer, ulja, masti, isporuku vode, koncertne ulaznice te periodične časopise i časopise za kulturu i umjetnost s 10 raste na 13 posto.

3. Svi poslodavci moraju uvesti jedinstveni obrazac poreza, prireza i doprinosa - JOPPD obrazac, kojim će se zamijeniti šest dosadašnjih obrazaca, a iskazivat će podatke o apsolutno svim primitcima, porezima i doprinosima, uključujući i isplate dnevnica i putnih troškova, svih naknada, nagrada i otpremnina.

4. Zaduženi u švicarskim francima imat će 10 do 24 posto manje rate kredita, ako im je tečaj franka porastao za više od 20 posto.

5. Za gradnju više ne treba lokacijska, nego samo građevinska dozvola koja će se izdavati s puno manje dokumentacije.

6. Investitori novih obiteljskih kuća će fasadu i okućnicu morati urediti najkasnije pet godina od završetka gradnje, a u slučaju složenijih građevina u roku deset godina. Ako ne urede, plaćat će kaznu od 3.000 kuna mjesečno.

7. Za oglašavanje prodaje nekretnina bez energetskog certifikata plaćat će se kazna do 30.000 kuna.

8. Država više ne uplaćuje poticaje na stambenu štednju.

9. Besplatna pravna pomoć će se lakše dobivati.

10. Inspektori će u roku osam dana od izlaska na teren moći naložiti uklanjanje bespravnog objekta. (B. MRVOŠ PAVIĆ)

 

Glas Istre

 

• S početkom ove godine turizam i ugostiteljstvo, dječja hrana, šećer i ulje i neki slični proizvodi, koji su se do sada oporezivali stopom PDV-a od 10 posto, oporezuju se međustopom PDV-a od 13 posto, porezni obveznici za sve vrste dohodaka morat će primjenjivati novi jedinstveni obrazac poreza, prireza i doprinosa - JOPPD obrazac, građani sa stambenim kreditima vezanim uz švicarski franak mogu očekivati nešto nižu ratu, a u slučaju gradnje jednostavnije bi trebali doći do potrebne građevinske dozvole. Više.

• Prema novom Zakonu o mirovinskom osiguranju, nakon 2030. godine produžit će se dobna granica za odlazak u mirovinu sa 65 na 67 godina starosti i to svake godine za po tri mjeseca tako da bi se prijelazno razdoblje završilo 2038. Više.

• Hrvatski građani lakše mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć, a olakšano im je i plaćanje prekršajnih kazni koje će biti upola manje ako ih plate odmah ili tri dana nakon dobivanja kazne, no ako ne plate na vrijeme ulaze u posebni registar. Više.

· Europska komisija poručila je u srijedu nakon niza uhićenja u Hrvatskoj da će pratiti provedbu Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, kojim je ukinuto vremensko ograničenje za njegovu primjenu. Više.


• Ustavni sud obustavio je u godini na zalazu neke od strateških projekata izvršne vlasti i upozorio vladajuće da se, donoseći odluke, moraju pridržavati zakona i demokratske procedure te štititi temeljna ljudska prava i slobode. Više.

• S prvim danom 2014. godine na snagu stupaju novi Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju i Zakon o građevinskoj inspekciji, koji donose jednostavnije administrativne korake koji prethode gradnji, a doneseni su s namjerom poticanja investicija u građevinskom sektoru. Više.

• Novim Zakonom o kreditnim institucijama uređuju se uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te supervizija njihova poslovanja, uvjeti pod kojima pravne osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske mogu pružati bankovne i/ili financijske usluge u Republici Hrvatskoj i javna objava od strane Hrvatske narodne banke na području bonitetne regulative i supervizije kreditnih institucija. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2014.

Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost uređuje pitanja iz područja financijske stabilnosti, oblikovanje i provođenje makrobonitetne politike i njezine ciljeve, osnivanje, način rada i nadležnost Vijeća za financijsku stabilnost te druga pitanja bitna za oblikovanje i provođenje makrobonitetne politike. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2014.

Zakonom o Središnjem registru osiguranika propisuje se pravni položaj, tijela, poslovanje, ovlasti i poslovi iz djelokruga Središnjeg registra osiguranika, način vođenja registra, izvješćivanje i korištenje podataka iz registra te druga pitanja značajna za poslovanje Središnjeg registra osiguranika. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2014.

· Izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. Izmjene i dopune stupile su na snagu 1. siječnja 2014.


· Uredbom je izmijenjen i dopunjen članak prijelaznih i završnih odredbi u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 82/13). Izmjena i dopuna stupile su na snagu 1. siječnja 2014.


• Državnim i javnim službenicima produljuje se uskrata isplate pojedinih materijalnih prava i u 2014. godini izmjenama i dopunom Zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama. Izmjene i dopuna stupile su na snagu 31. prosinca 2013.

· Uredbom je izmijenjen Zakon o boravišnoj pristojbi u dijelu koji se odnosi na nautičare. Izmjene su stupile na snagu 1. siječnja 2014.


Zakon o igrama na sreću dopunjen je Uredbom čime se produžuje pravo priređivanja igara na sreću na automatima do 31.12.2014. Dopuna je stupila na snagu 28. prosinca 2013.

· Izmjenom Zakona o prebivalištu mijenjaju se pojedini rokovi. Izmjena je stupila na snagu 28. prosinca 2013.


• Odlukom i Rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-323/2009 i dr. od 20. prosinca 2013.ukidaju se članak 2. stavak 1. točka 67., članak 221. i članak 285. stavak 1. točka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama u dijelovima koji se odnose na vozače za koje su do 17. lipnja 2008. prestale dvogodišnje zabrane i ograničenja propisani člankom 221. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i kojima je upravljanje vozilom zanimanje. Izmjena je stupila na snagu 20. prosinca 2013.

• Novim Zakonom o socijalnoj skrbi uređuje se djelatnost socijalne skrbi, načela socijalne skrbi, financiranje socijalne skrbi, prava i socijalne usluge u sustavu socijalne skrbi i postupci za njihovo ostvarivanje, korisnici, sadržaj i način obavljanja djelatnosti socijalne skrbi, stručni radnici u socijalnoj skrbi, zbirke podataka, inspekcijski i upravni nadzor te druga pitanja značajna za djelatnost socijalne skrbi. Zakon je stupio na snagu1. siječnja 2014.

· Donesen je novi Zakon o mirovinskom osiguranju koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014.


Zakonom o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima uređuje se prikupljanje i obrada podataka putem jedinstvenog obrasca - Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja o primicima, te s njima povezanim obračunanim i uplaćenim javnim davanjima po osiguranicima, povezivanje, razmjena i korištenje podataka između nositelja prikupljanja podataka i drugih javnopravnih tijela. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2014.

• Radi zaštite osoba s invaliditetom Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom propisuju prava osoba s invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i rad te uređuje zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada i pod posebnim uvjetima, osnivanje, djelatnost te upravna i stručna tijela u centru za profesionalnu rehabilitaciju, integrativnoj radionici i zaštitnoj radionici, mjere za poticanje zapošljavanja i rada osoba s invaliditetom, djelatnost i nadležnost Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom te odgovornost za povrede odredaba ovoga Zakona. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2014.

• Izmjenom i dopunama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju proširuje se krug korisnika prava iz mirovinskog osiguranja, čije se mirovine smanjuju njegovom primjenom od 1. siječnja 2014. Izmjena i dopune stupile su na snagu 1. siječnja 2014.

• Izmjene i dopune Prekršajnog zakona donesene su radi pravilnog i učinkovitog funkcioniranja Registra pravomoćno izrečenih, a neuplaćenih novčanih kazni te poboljšanja normativnog okvira sprječavanja nereda na sportskim natjecanjima. Izmjene i dopune stupile su na snagu 1. siječnja 2014.

Zakon o sudskom registru izmijenjen je i dopunjen, čime se, među ostalim, postupak postupanja po prigovoru skratio i ubrzao te se propisuje jedinstveni zastarni rok od pet godina za naplatu pristojbe. Izmjene i dopune stupile su na snagu 1. siječnja 2014.

• Izmjenom i dopunom Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara precizira se propis koji uređuje zastaru za obvezu plaćanja spomeničke rente i produljuje se rok važenja odredbe kojom se smanjuje broj obveznika plaćanja spomeničke rente do 31. prosinca 2014. godine. Izmjena i dopuna stupile su na snagu 1. siječnja 2014.

Zakon o prostornom uređenju uređuje sustav prostornog uređenja: ciljeve, načela i subjekte prostornog uređenja, praćenje stanja u prostoru i području prostornog uređenja, uvjete planiranja prostora, donošenje Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, prostorne planove, provedbu prostornih planova, uređenje građevinskog zemljišta, imovinske institute uređenja građevinskog zemljišta i nadzor. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2014.

Zakonom o gradnji uređuje se projektiranje, građenje, uporaba i održavanje građevina te provedba upravnih i drugih postupaka s tim u vezi radi osiguranja zaštite i uređenja prostora u skladu s propisima koji uređuju prostorno uređenje te osiguranja temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih uvjeta propisanih za građevine ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i posebnim propisima. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2014.

Zakonom o građevinskoj inspekciji uređuje se ustrojstvo građevinske inspekcije, obavljanje inspekcijskog nadzora građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina, te obavljanje nadzora građenja, provedbe zahvata u prostoru koji nisu građenje i održavanja građevina od strane jedinice lokalne samouprave, u svrhu zaštite javnog interesa u provedbi zakona i drugih propisa kojima se uređuju upravna područja gradnje i prostornoga uređenja. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2014.

· Dokup mirovine te osnivanje i poslovanje društava koja provode dokup mirovine uređen je Zakonom o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine. Zakon je stupio na snagu 26. prosinca 2013.


· Zbog usklađivanja sa zakonodavstvom Europske unije izmijenjeni su Zakon o poštanskim uslugama i Zakon o zaštiti od buke. Izmjene su stupile na snagu 19. prosinca 2013.


• Izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti omogućava se, na jednak način kao i za radnike u radnom odnosu, osiguranje za slučaj nezaposlenosti i osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost. Izmjene i dopune stupile su na snagu 1. siječnja 2014.

 

 

 

 

zakoni građevina propisi