Berislav Iskra restaurirat će labinski spomenik rudaru borcu

Berislav Iskra restaurirat će labinski spomenik rudaru borcu

17.12.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na sjednici Poglavarstva Grada Labina održanoj u srijedu, 17. prosinca 2008. godine razmatran je Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“. Dopunom Pravilnika sistematizira se radno mjesto više medicinske sestre ili brata, za čije zapošljavanje su predviđena sredstva u Proračunu Grada Labina za 2009. godinu. Prijedlog Pravilnika biti će upućen na razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću Grada Labina.

Sukladno članku 6a Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora, Poglavarstvo Grada Labina na današnjoj je sjednici razmatralo mogućnost ponovnog sklapanja Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina na rok od pet godina sa dosadašnjim zakupcima. Stav članova Poglavarstva Grada Labina je da se ugovori produže sa svim zakupcima koji imaju redovito podmiruju obveze prema Gradu Labinu i poduzećima u potpunom ili većinskom vlasništvu Grada Labina.

Na sjednici je donijet i Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Labina za 2009. godinu. Ovim Planom utvrđuje se redovito upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje i popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru sa pripadajućim mikrolokacijama.

Inače, Grad Labin organizira redovito održavanje i čišćenje obale na pomorskom dobru za koje nije izdano koncesijsko odobrenje. Dio obale, odnosno pomorskog dobra za koje se izdaje koncesijsko odobrenje održava i čisti korisnik odobrenja.

Članovi Poglavarstva Grada Labina dali su zeleno svjetlo potpisivanju Sporazuma za izradu instalacijske studije za Projekt primjene mjera energetske učinkovitosti za sustav javne rasvjete Grada Labina, između Grada Labina i HEP-ESPO d.o.o.

Sudjelovanjem u projektu omogućiti će se znatne uštede u troškovima javne rasvjete za što se sada godišnje za područje Grada Labina troši oko milijun kuna. Grad Labin je veliki dio javne rasvjete izgrađene posljednjih godina prilagodio standardima energetske učinkovitosti i to na javnoj rasvjeti u Ulici Zelenice, šetnici Kapelica te Rapcu. Ovaj projekt ima potporu Ministarstva gospodarstva RH i Fonda za energetsku učinkovitost.

Članovi Poglavarstva Grada Labina donijeli su i Odluku o odabiru ponude u pregovaračkom postupku Arhitektonskog biroa „AA-Iskra“ d.o.o. iz Rovinja za projektiranje spomenika rudaru-borcu. Ponuda je to Berislava Iskre, koautora tog spomenika.

Labin Berisla Iskra AA Iskra d.o.o spomenik rudaru borcu energetska učinkovitost HEP zakup ESPO d.o.o