18. Sjednica gradskog vijeća: Proračun grada Labina ostvaren 91%, Daniela Mohorović v.d. ravnateljica Gradske knjižnice Labin

18. Sjednica gradskog vijeća: Proračun grada Labina ostvaren 91%, Daniela Mohorović v.d. ravnateljica Gradske knjižnice Labin

29.3.2011. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na jučer održanoj 18. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina Tulio Demetlika, gradonačelnik Grada Labina podnio je gradskim vijećnicima Izvješće o za razdoblje srpanj – prosinac 2010. godine, a sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

U nastavku je vijećnicima prezentirano Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2010. godinu  kojeg su potom gradski vijećnici usvojili. Naime, ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Labina za 2010. godinu planirani su u iznosu od 76.202.283 kune a izvršeni su u iznosu od 69.409.719,62 kune ili 91,1 posto od planiranih. U istom izvještajnom razdoblju prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 59.555.444,63 kuna što iznosi 94,1% godišnjeg plana 2010. godine. Porezni prihodi kao najznačajniji prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 28.180.565,74 kuna, što iznosi 99,4% godišnjeg plana.

 

Prihodi od poreza i prireza na dohodak za 2010. godinu ostvareni su u iznosu od 24.376.506,41 kuna što iznosi 98,8% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak  manji je za 2.014.568,00 kuna ili za 8,3%. Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak čini porez i prirez na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 19.372.574,60 kuna ili 98,7% godišnjeg plana, te dio poreza na dohodak i potpore izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva koje su ostvarene u iznosu od  5.003.931,81 kuna ili 99,4% godišnjeg plana.

 

 

Unatoč recesijskoj godini - Proračun Grada Labina za 2010. godinu ostvaren u okviru plana

 

 

Najznačajniji dio poreza i prireza na dohodak sa učešćem 95,9 % čini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji je ostvaren u iznosu od 18.580.083 kuna što iznosi 0,6%  manje od godišnjeg plana, odnosno 1.422.284 kuna ili 7,1% manje  od ostvarenja 2009. godine. Porez na promet nekretnina naplaćen je u iznosu od 1.704.205,42 kune ili 106,5% godišnjeg plana, dok su prihodi od gradskih poreza (porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na tvrtku) naplaćeni u iznosu od 2.099.853,91 kuna odnosno 100,0% godišnjeg plana. Ostvareni prihodi s osnova gradskih poreza u 2010. iznosili su  2.099.853,91 kn, što je za 2,42% više u odnosu na isto razdoblje 2009. godine, odnosno 6,85% više u odnosu na 2008. godinu.

 

Prihodi od pomoći ostvareni su u visini od 91 posto u odnosu na plan. Pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u iznosu od 330.050,88 kuna, pomoći  iz proračuna  u ukupnom iznosu od 7.273.277,98 kuna a unutar opće države od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Cera ostvareni su prihodi u iznosu od 3.373.393,82 kuna te za sufinanciranje opreme za sakupljanje komunalnog otpada u iznosu od 35.722,00 kuna.

 

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2010. godinu ostvareni su u iznosu 68.045.967,33 kuna što predstavlja 91,9% godišnjeg plana. U strukturi rashoda najveće učešće imaju rashodi poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 53.137.254 ili 94,8 posto plana. Slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine sa učešćem od 19 posto u ukupnim rashodima a koji su ostvareni u iznosu od 12.938.698 ili 81,3 posto od plana. Izdaci za financijsku imovinu ostvareni su u iznosu od 1.970.015 kuna ili 96,1 posto od planiranih sredstava, a njihovo učešće u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 2,9 posto. 

 

U okviru rashoda poslovanja najveće učešće imaju materijalni rashodi sa ostvarenjem od 20.086.687 kuna u okviru kojih su najznačajniji rashodi za usluge i rashodi za materijale i energiju. Slijede rashodi za zaposlene sa ostvarenjem u iznosu od 17.687.000 (35,4 posto otpada na gradsku upravu, a ostalo na proračunske korisnike).

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2010. godini ostvareni su u iznosu od 81,3% godišnjeg plana a odnose se na kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture i djelomično za dom za starije i nemoćne osobe, te za nabavu proizvedene dugotrajne imovine od koje je najznačajnije ulaganje u Gradsku knjižnicu i Poduzetničku zonu Vinež –II faza. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u cijelosti se odnose na povrat glavnice dva zajma Erste banke i PBZ-a.

 

Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u iznosu od 69.409.719 kuna nadoknađuje se manjak iz 2009. godine u iznosu od 2.181.046 kuna. Prihodi i primici nakon umanjenja iznose 67.228.673 kuna. Iz njih se nadoknađuju ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od 68.045.967 kuna te se manjak prihoda i primitaka u iznosu od 817.294 kuna prenosi za pokriće u iduću godinu.

 

U nastavku sjednice gradski su vijećnici usvojili Odluku o  obavljanju autotaksi prijevoza a u skladu sa Izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

 

Temeljem zahtjeva trgovačkog društva ISTRA – FORTUNA d.o.o. Labin, Aldo Negri 8/1 za kupnju zemljišta za redovnu uporabu hotela Istra u Rapcu, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o prodaji k.č. 508/2 šuma sa 442 m2 i k.č. 512/2 šuma sa 572 m2, upisane u z.k.ul. 20 k.o. Rabac putem javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda po početnoj cijeni od 789.155,64 kuna.

 

Nakon detaljnog izvješća podnijetog od strane Borisa Rogića, stručnog suradnika Službe zaštite i spašavanja Vatrogasne zajednice IŽ, gradski su vijećnici prihvatili   Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Labina za 2010. godinu te Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Labina za razdoblje 2011. - 2013. godine.

 

Na sjednici je prihvaćeno imenovanje Daniele Mohorović, ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Labin na dužnost  privremene ravnateljice Javne ustanove „Gradska knjižnica Labin“. Ujedno su gradski vijećnici razriješili Suzanu Burić, dužnosti članice Školskog odbora Centra „Liče Faraguna“ Labin te na istu dužnost imenovali Martinu Herceg.

 

sjednica gradskog vijeća grad labin nekretnine daniela mohorović gradska knjižnica